Đề bài – bài 17.4 trang 25 sbt hóa học 11

Hoàn thành các phương trình hóa học sau (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có):

Tiêu đề

Hoàn thành các phương trình hóa học sau (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có):

1. \ (Si + {X_2} \ đến \)

\ ({X_2} \) là \ ({F_2}, C {l_2}, b {{\ rm {r}} _ 2}. \)

2. \ (Si + {O_2} \ đến \)

3. \ (Si + Mg \ đến \)

4. \ (Si + KOH +? \ Đến {K_2} Si {O_3} +? \)

5. \ (Si {O_2} + NaOH \ to \)

Phương pháp giải – xem chi tiết

Xem lý thuyết silicon tại đây.

Giải thích chi tiết

1. \ (Si + 2 {F_2} \ đến Si {F_4} \)

\ (Si + 2C {l_2} \) \ (\ xrightarrow {{{t ^ 0}}} \) \ (SiC {l_4} \)

\ (Si + 2B {r_2} \) \ (\ xrightarrow {{{t ^ 0}}} \) \ (SiB {r_4} \)

2. \ (Si + {O_2} \) \ (\ xrightarrow {{{t ^ 0}}} \) \ (Si {O_2} \)

3. \ (Si + 2Mg \) \ (\ xrightarrow {{{t ^ 0}}} \) \ (M {g_2} Si \)

4. \ (Si + 2KOH + {H_2} O \ tới {K_2} Si {O_3} +2 {H_ {2 \ uparrow}} \)

5. \ (Si {O_2} + 2NaOH \) \ (\ xrightarrow {{{t ^ 0}}} \) \ (N {a_2} Si {O_3} + {H_2} O \)

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.