Đề bài – bài 16.2 phần bài tập bổ sung trang 28 sbt toán 6 tập 1

Gọi \ (A \) là tập hợp các mẫu số \ (72, \) cho \ (B \) là tập hợp các bội của \ (12. \) Tập hợp \ (AB \) là:

Tiêu đề

Gọi \ (A \) là tập hợp các mẫu số \ (72, \) cho \ (B \) là tập hợp các bội của \ (12. \) Tập hợp \ (AB \) là:

\ ((A) \) \ (\ left \ {{24; 36} \ right \} \)

\ ((B) \) \ (\ left \ {{12; 24; 36; 48} \ phải \} \)

\ ((C) \) \ (\ left \ {{12; 18; 24} \ right \} \)

\ ((D) \) \ (\ left \ {{12; 24; 36} \ right \} \).

Vui lòng chọn tùy chọn chính xác.

Phương pháp giải – xem chi tiết

+) Liệt kê các phần tử của tập hợp \ (a \) và tập hợp \ (b \).

+) Xác định phần tử chung của hai tập hợp \ (a \) và \ (b \). Đây là các phần tử của \ (a \ cover b \)

Giải thích chi tiết

Ta có: \ (A = U (72) = {1; 2; 3; 4; 6; 8; 9; \) \ (12; 18; 24; 36; 72 \} \)

\ (B = B (12) = \ {0; 12; 24; 36; 48; 60; 72; … \} \)

\ (a \ cover b = \ {12; 24; 36; 72 \} \)

Vì vậy, hãy chọn \ ((D) \)

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.