Đề bài – bài 136 trang 88 sbt toán 6 tập 1

+) Tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng: \ (a (b + c) = ab + ac \)

Tiêu đề

Tính toán:

\ (a) \, (6 26).[-4)+31(-137)\)[-4)+31(-137)\)

\ (b) \, (-18). (55 24) 28. (44 68) \)

Phương pháp giải – xem chi tiết

+) thuộc tính giao hoán: \ (ab = ba \)

+) Thuộc tính liên kết: \ ((ab. C = a. (BC) \)

+) Tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng: \ (a (b + c) = ab + ac \)

Thuộc tính này cũng đúng với phép trừ: \ (a (bc) = ab-ac \)

Giải thích chi tiết

\ (a) \, (6 26).[-4)+31(-137)\)[-4)+31(-137)\)

Phương thức \ (1: \) \ ((6 26).[-4)+31(-137)\)[-4)+31(-137)\)

\ (= 20.[-4)+31(-20)\)[-4)+31(-20)\)

\ (= – 80 + (-620) = – 700 \)

\ (2: \) \ ((6 26).[-4)+31(-137)\)[-4)+31(-137)\)

\ (= 20.[-4)+31(-20)\)[-4)+31(-20)\)

\ (= – 20. (4 + 31) = – 20,35 = -700 \)

\ (b) \, (-18). (55 24) 28. (44 68) \)

\ (= (-18) .31 28. (- 24) \)

\ (= -558 + 672 = 114 \)

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.