Đề bài – bài 13.1 phần bài tập bổ sung trang 92 sbt toán 6 tập 1

\ (b) \) Số \ (… \) không phải là ước của bất kỳ số nguyên nào;

Tiêu đề

điền vào chỗ trống:

\ (a) \) Số \ (… \) là bội của tất cả các số nguyên khác với \ (0 \);

\ (b) \) Số \ (… \) không phải là ước của bất kỳ số nguyên nào;

\ (c) \) Các số \ (………. \) là mẫu số của tất cả các số nguyên.

Phương pháp giải – xem chi tiết

chú ý:

Số \ (0 \) là bội số của tất cả các số nguyên khác với \ (0 \)

– Ước số của tất cả các số nguyên là \ (1, -1. \)

Giải thích chi tiết

\ (a) \) Số \ (0 \) là bội của tất cả các số nguyên khác với \ (0 \);

\ (b) \) Số \ (0 \) không phải là ước của bất kỳ số nguyên nào;

\ (c) \) Các số \ (1, -1 \) là mẫu số của tất cả các số nguyên.

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.