Đề bài – bài 11.1 phần bài tập bổ sung trang 22 sbt toán 6 tập 1

\ (b) \) sai vì các số chia hết cho \ (2 \) phải chứa một số kết thúc bằng \ (0 \), \ (2 \), \ (4 \), \ (6 \) hoặc \ (8. \)

Tiêu đề

Phát biểu nào sau đây là đúng và mệnh đề nào là sai?

\ (a) \) Một số kết thúc bằng \ (8 \) chia hết cho \ (2; \)

\ (b) \) Một số chia hết cho \ (2 \) kết thúc bằng \ (8; \)

\ (c) \) Một số chia hết cho \ (5 \) có một số kết thúc bằng \ (0; \)

\ (b) \) Một số kết thúc bằng \ (0 \) chia hết cho \ (5 \) và chia hết cho \ (2. \)

Phương pháp giải – xem chi tiết

+) Các số chia hết cho \ (2 \) phải có một số kết thúc bằng \ (0 \), \ (2 \), \ (4 \), \ (6 \) hoặc \ (8 \)

+) Các số chia hết cho \ (5 \) phải có chữ số kết thúc bằng \ (0 \) hoặc \ (5 \).

Giải thích chi tiết

\ (a) \) đúng

\ (b) \) sai vì các số chia hết cho \ (2 \) phải chứa một số kết thúc bằng \ (0 \), \ (2 \), \ (4 \), \ (6 \) hoặc \ (8. \)

\ (c) \) sai vì các số chia hết cho \ (5 \) phải chứa một số kết thúc bằng \ (0 \) hoặc \ (5 \).

\ (d) \) đúng

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.