Đề bài – bài 100 trang 25 sbt toán 7 tập 1

Trường hợp 2: Nếu chữ số đầu tiên của các số bị bỏ qua lớn hơn hoặc bằng \ (5 \), ta thêm \ (1 \) vào chữ số cuối cùng của số dư. Trong trường hợp là số nguyên, chúng tôi thay thế các số bị bỏ qua bằng các số \ (0. \)

Tiêu đề

Thực hiện phép tính rồi làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai:

a) \ (5.3013 + 1.49 + 2.364 + 0.154 \)

b) \ ((2635 + 8,3) – (6002 + 0,16) \)

C) \ (96,3. 3007 \)

d) \ (4,508: 0,19 \)

Phương pháp giải – xem chi tiết

Trường hợp 1: Nếu chữ số đầu tiên của các số bị bỏ qua nhỏ hơn \ (5 \), chúng tôi giữ nguyên phần còn lại. Trong trường hợp là số nguyên, chúng tôi thay thế các số bị bỏ qua bằng các số \ (0. \)

Trường hợp 2: Nếu chữ số đầu tiên của các số bị bỏ qua lớn hơn hoặc bằng \ (5 \), chúng ta thêm \ (1 \) vào chữ số cuối cùng của số dư. Trong trường hợp là số nguyên, chúng tôi thay thế các số bị bỏ qua bằng các số \ (0. \)

Giải thích chi tiết

a) \ (5,3013 + 1,49 + 2,364 + 0,154 \)

\ (= 6,7913 + 2,364 + 0,154 \)

\ (= {\ rm {}} 9,1553 {\ rm {}} + {\ rm {}} 0,154 {\ rm {}} \)

\ (= {\ rm {}} 9.3093 \ khoảng 9.31 \)

b) \ (\ left ({2,635 {\ rm {}} + {\ rm {}} 8,3} \ right) – \ left ({{\ rm {}} 6,002 {\ rm {}} + {\ rm {}} 0,16} \ right) {\ rm {}} \)

\ (= {\ rm {}} 10935 {\ rm {}} – {\ rm {}} 6162 {\ rm {}} \)

\ (= {\ rm {}} 4773 \ 4,77 xấp xỉ. \)

c) {\ rm {}} 96,3 {\ rm {}}. {\ rm {}} 3,007 = 289,5741 \ khoảng 289,57 \)

d) \ (4,508: 0,19 \ khoảng 23,72631579 \ khoảng 23,73 \)

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.