Đề bài – bài 1.88 trang 42 sbt giải tích 12

Đừng suy luận rằng hàm là một biến trong \ (\ mathbb {R} \) hoặc \ (\ left ({- \ infty; + \ infty} \ right) \) vì nếu bạn chọn \ ({x_1} = – 4, {x_2} = 2 \) xem \ ({x_1} <{x_2} \) ولكن \ ({y_1} = 6> 0 = {y_2} \) nên rõ ràng hàm không phải là một biến trong \ (\ mathbb {R} \).

Tiêu đề

Cho hàm \ (y = \ dfrac {{x – 2}} {{x + 3}} \). Điều khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Là hàm số luôn thay đổi trong mỗi khoảng thời gian xác định.

B. Một hàm biến trên khoảng \ (\ left ({- \ infty; + \ infty} \ right) \).

C. Hàm số nghịch biến tại từng khoảng thời gian xác định.

Tiến sĩ .. Một hàm ngược trên khoảng \ (\ left ({- \ infty; + \ infty} \ right) \).

Phương pháp giải – xem chi tiết

Tính đạo hàm, xét dấu của đạo hàm và nhận xét.

Giải thích chi tiết

TXĐ: \ (D = \ mathbb {R} \ gạch chéo ngược \ left \ {{- 3} \ right \} \).

Ta có: \ (y ‘= \ dfrac {{1.3 – 1. \ left ({- 2} \ right)}} {{{{\ left ({x + 3} \ right)} ^ 2}}} \ ) \ (= \ dfrac {5} {{{{\ left ({x + 3} \ right)} ^ 2}}}> 0, \ forall x \ ne – 3 \)

Vì vậy, hàm là biến trên các khoảng \ (\ left ({- infty; – 3} \ right) \) và \ (\ left ({- 3; + \ infty} \ right) \) hoặc hàm là biến thuần nhất trong một khoảng thời gian cụ thể.

Chọn một.

chú ý:

Đừng suy luận rằng hàm là một biến trong \ (\ mathbb {R} \) hoặc \ (\ left ({- \ infty; + \ infty} \ right) \) vì nếu bạn chọn \ ({x_1} = – 4, {x_2} = 2 \) xem \ ({x_1} <{x_2} \) ولكن \ ({y_1} = 6> 0 = {y_2} \) nên rõ ràng hàm không phải là một biến trong \ (\ mathbb {R} \).

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.