Đề bài – bài 1.74 trang 41 sbt hình học 11

\ (\ overrightarrow {OM ‘} = k \ overrightarrow {OM} \) \ (\ leftrightarrow \ left \ {\ begin {array} {l} x’ – 0 = – 2 \ left ({- 2 – 0} \ ) right) \\ y ‘- 0 = – 2 \ left ({4 – 0} \ right) \ end {array} \ right. \) \ (\ leftrightarrow \ left \ {\ begin {array} {l} x ‘= 4 \\ y’ = – 8 \ end {array} \ right. \)

Tiêu đề

Trong mặt phẳng \ (Oxy \) cho điểm \ (M \ left ({- 2; 4} \ right) \). Tỷ lệ dữ liệu trung tâm \ (O \) \ (k = – 2 \) biến \ (m \) thành một điểm có tọa độ

a \ (\ left ({- 8; 4} \ right) \) b \ (\ left ({- 4; -8} \ right) \)

c. \ (\ left ({4; -8} \ right) \) d \ (\ left ({4; 8} \ right) \)

Phương pháp giải – xem chi tiết

Sử dụng định nghĩa ban đầu \ ({V _ {\ left ({O; k} \ right)}} \ left (M \ right) = M ‘\ leftrightarrow \ overrightarrow {OM’} = k \ overrightarrow {OM} \).

Giải thích chi tiết

Giả sử \ (M ‘\ left ({x’; y ‘} \ right) \) là một hình ảnh \ (M \) cho đến khi \ ({V _ {\ left ({O; k} \ right)}} \) . sau đó:

\ (\ overrightarrow {OM ‘} = k \ overrightarrow {OM} \) \ (\ leftrightarrow \ left \ {\ begin {array} {l} x’ – 0 = – 2 \ left ({- 2 – 0} \ ) right) \\ y ‘- 0 = – 2 \ left ({4 – 0} \ right) \ end {array} \ right. \) \ (\ leftrightarrow \ left \ {\ begin {array} {l} x ‘= 4 \\ y’ = – 8 \ end {array} \ right. \)

Vì vậy \ (M ‘\ left ({4; -8} \ right) \).

Chọn C.

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.