Đặc điểm nào dưới đây về quần the là không đúng

Điều nào sau đây không đúng về nhóm?

A. Quần thể có cấu trúc di truyền khác biệt và ổn định

Quần thể là một cộng đồng lịch sử chung

c. Quần thể là một nhóm cá thể ngẫu nhiên, tạm thời

D. Quần thể là đơn vị sinh sản của các loài trong tự nhiên

Hướng dẫn

Chọn là câu trả lời chính xác

Quần thể là một nhóm các cá thể cùng loài sống ở một địa điểm và thời gian cụ thể và có sự sinh sản để tạo ra thế hệ sau.

→ trả lời:

Câu hỏi trên thuộc dạng câu hỏi trắc nghiệm bên dưới!

Số lượng câu hỏi: 40

Quần thể là một nhóm các cá thể cùng loài, cùng sống ở một nơi, một thời điểm cụ thể và có khả năng sinh ra con cái để duy trì loài.

Đáp án: c

Câu hỏi trên thuộc dạng câu hỏi trắc nghiệm bên dưới!

Số lượng câu hỏi: 10

Đặc điểm nào sau đây là đặc trưng của quần thể …

Một câu hỏi: Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm của quần thể? không đúng Đúng?

A. Quần thể có tỷ lệ cấu trúc di truyền khác biệt và ổn định

Quần thể là một cộng đồng lịch sử chung

c. Quần thể là một nhóm cá thể ngẫu nhiên, tạm thời

D. Quần thể là đơn vị sinh sản của các loài trong tự nhiên

Câu trả lời

Hướng dẫn giải pháp

Quần thể là một nhóm các cá thể cùng loài, cùng sống ở một nơi, một thời điểm cụ thể và có khả năng sinh ra con cái để duy trì loài.

Đáp án: c

Câu hỏi trên là câu hỏi trắc nghiệm

Trắc nghiệm Sinh học 12 bài 16 Cấu tạo kiểu gen của quần thể

Lớp 12 – Sinh học – Lớp 12 – Sinh học

Tiêu đề:

A. Quần thể có thành phần di truyền ổn định và khác biệt.

Quần thể là một quần thể lịch sử chung.

c. Quần thể là một nhóm cá thể ngẫu nhiên, nhất thời.

D. Quần thể là đơn vị sinh sản của loài trong tự nhiên.

Trang chủ

id sách

Khóa học miễn phí

Chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2023

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.