Cu, Al(OH)3, NaClO3, N2, KHCO3 số đơn chất là

bo de thi giua hoc ki i mon hoa hoc 8

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (100.14 KB, 19 trang )

ĐỀ SỐ 1
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM 2020 – 2021
MÔN HÓA HỌC 8
Thời gian làm bài: 50 phút
Phần 1. (4 điểm) Trắc nghiệm
Câu 1. Chất tinh khiết là:
A. Có tính chất thay đổi
B. Có lẫn thêm vài chất khác
C. Gồm những phân tử đồng dạng
D. Không lẫn tạp chất
Câu 2. Phương pháp lọc dùng để tách 1 hỗn hợp gồm:
A. Nước với cát.
B. Muối ăn với đường.
C. Rượu với nước.
D. Muối ăn với nước.
Câu 3. Nguyên tử R có 3 lớp e, lớp ngoài cùng có 3e. Vậy tổng số
electron của nguyên tử R là:
A. 3
B. 11
C. 13
D. 23
Câu 4. Vì sao khối lượng nguyên tử được coi bằng khối lượng hạt nhân.
Chọn đáp án đúng

1

A. Do proton và nơtron có cùng khối lượng còn electron có khối lượng rất

B. Do số p = số e
C. Do hạt nhân tạo bởi proton và nơtron

D. Do nơtron không mang điện
Câu 5. Cho nguyên tử khối của Bari là 137 . Tính khối lượng thực nguyên
tố trên.
A. mBa = 2,2742.10-22 kg
B. mBa = 2,234.10-24 g
C. mBa = 1,345.10-23 kg
D. mBa = 2,7298.10-21 g
Câu 6. Cho biết CTHH hợp chất của nguyên tố X với Cl là XCl 2, hợp chất
của Y với O là Y2O3. Vậy CTHH của hợp chất của X và Y là:
A. X2Y3.
B. XY2.
C. X3Y2.
D. X2Y.
Câu 7. Cho dãy chất được biểu diễn bằng công thức hóa học như sau:
Cl2, Fe, NaOH, MgO, F2, Hg, AgCl, C4H8, CH3Cl. Số đơn chất trong dãy trên

A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Câu 8. Trong nguyên tử hạt nào mang điện tích âm
2

A. electron
B. notron
C. proton
D. proton và notron
Câu 9. Khí nitơ tác dụng với khi hidro tạo thành khí amoniac NH 3. Phương
trình hóa học của phản ứng trên là:

A. N + 3H NH3
B. N2 + 6H 2NH3
C. N2 + 3H2 2NH3
D. N2 + H2 NH3
Câu 10. Cho sắt vào trong bình đựng khí clo thu được sắt (III) clorua.
Tổng hệ số tất cả các chất tham gia phản ứng là:
A. 3
B. 5
C. 7
D. 8
Câu 11. Ta có một oxit tên CrO. Vậy muối của Crom có hóa trị tương ứng

A. CrSO4
B. Cr(OH)3
C. Cr2O3
D. Cr2(OH)3
D. Trong phản ứng hóa học tổng sản phẩm bằng tổng chất tham gia.

3

Câu 12. Cho biết công thức hóa học của nguyên tố X với oxi là: X 2O3,
công thức hóa học của nguyên tố Y với hiđrô là: YH 2. Vậy hợp chất của X
và Y có công thức hóa học là:
A. X2Y3.
B. X2Y.
C. XY3.
D. XY.
Phần 2. (6 điểm) Tự luận
Câu 1. Xác định công thức hóa học và tính phân tử khối của các hợp chất

sau:
a) Axit photphoric có phân tử gồm 3H, 1P, 4O liên kết với nhau
b) Đường sacarozo có phân tử gồm 12C, 22H và 11O liên kết với nhau.
Câu 2. Một hợp chất khí X có phân tử khối là 58 đvC, cấu tạo từ hai
nguyên tố C và H. Biết trong X nguyên tố C chiếm 82,76% khối lượng.
Tìm công thức hóa học của hợp chất khí Y.
Câu 3. Lập công thức hóa học và tính phân tử khối của các hợp chất tạo
bởi một nguyên tố và nhóm nguyên tử sau: Fe (III) và nhóm (SO4)
ĐỀ SỐ 2
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM 2020 – 2021
MÔN HÓA HỌC 8
Thời gian làm bài: 50 phút
Phần 1: Câu hỏi trắc nghiệm (3,5 điểm)
Câu 1. Cho các chất có công thức hóa học sau đây: Fe, Al(OH) 3, KMnO4,
Cl2, N2, KCl, MgSO4. Số đơn chất là:
A. 3

B. 4

C. 5

4

D. 6

Câu 2. Công thức hóa học giữa Fe (III) và O là:
A. FeO

B. Fe2O3

C. Fe3O4

D. Fe2O2

Câu 3. Một hỗn hợp gồm bột sắt và bột lưu huỳnh, làm thế nào để tách được bột sắt ra khỏi bột lưu
huỳnh.

A. Lọc

B. Nam châm

C. Đũa thủy tinh

D. Ống nghiệm

Câu 4. Hạt nhân được cấu tạo bởi:
A. Notron và electron
C. Proton và nơtron

B. Proton và electron
D. Electron

Câu 5. Nguyên tố cacbon (C) là tập hợp những nguyên tố có cùng
A. 6 hạt nhân

B. 12 hạt proton

C. 12 hạt electron

D. 6 hạt proton

Câu 6. So sánh nguyên tử canxi (Ca) và nguyên tử sắt (Fe) ta thấy:
A. Nguyên tử Ca nặng hơn nguyên tử Fe 1,4 lần
B. Nguyên tử Fe nặng hơn nguyên tử Ca 1,4 lần
C. Nguyên tử Ca nặng hơn nguyên tử Fe 0,7 lần
D. Nguyên tử Ca nhẹ hơn nguyên tử Fe 0,7 lần
Câu 7. Dãy chất nào dưới đây là phi kim
A. Canxi, lưu huỳnh, photpho, nito
B. Bạc, lưu huỳnh, thủy ngân, oxi
C. Oxi, nito, photpho, lưu huỳnh
D. Cacbon, sắt, lưu huỳnh, oxi
5

Câu 8. Tính phân tử khối của CH3COOH
A. 60

B. 61

C. 59

D. 70

C. H

D. SO32-

Câu 9. Chọn công thức hóa học đúng nhất
A. CaSO4

B. Fe5S

Câu 10. Ta có một oxit tên CrO. Vậy muối của Crom có hóa trị tương ứng là
A. CrSO4

B. Cr(OH)3

C. Cr2O3

D. Cr2(OH)3

II. Tự luận (6,5 điểm)
Câu 1. Hãy chọn những từ hay cụm từ thích hợp điền vào chỗ trông các
câu sau đây:
a) Nguyên tử có thể với nhau .. mà nguyên tử có khả năng
này.. Do đó khả năng..tùy thuộc ở số. cùng
sự.. trong vỏ.
b) Vì sao lại nói khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng của
nguyên tử?
Câu 2. Lập công thức hóa học và tính phân tử khối của các hợp chất tạo
bởi một nguyên tố và nhóm nguyên tử sau:
a) Fe (II) và nhóm (SO4)
b) Al (III) và nhóm (OH)
Câu 3. Hợp chất khí X có thành phần gồm 2 nguyên tố S và O. Biết tỉ lệ
khối lượng của S đối vơi O là m S:mO = 2:3. Xác định công thức hóa học
của hợp chất X.
ĐỀ SỐ 3
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM 2020 – 2021

6

MÔN HÓA HỌC 8
Phần 1: Câu hỏi trắc nghiệm (3 điểm)
Hãy khoanh tròn vào đầu chữ cái đứng trước cho câu trả lời đúng
(0,3đ)
Câu 1. Dãy chất nào dưới đây đều là hỗn hợp
A. Không khí, nước mưa, khí oxi
B. Khí hidro, thủy tinh, nước tinh khiết
C. Khí cacbonic, cafe sữa, nước ngọt
D. Nước đường, sữa, nước muối
Câu 2. Hạt nhân được cấu tạo bởi:
A. Notron và electron

B. Proton và electron

C. Proton và nơtron

D. Electron

Câu 3. Cho nguyên tố O có nguyên tử khối là 16, Mg là 24. Nguyên tử
nào nặng hơn
A. Mg nặng hơn O
B. Mg nhẹ hơn O
C. O bằng Mg
D. Tất cả đáp án trên
Câu 4. Nguyên tố nào phổ biến nhất trên Trái Đất
A.
(than)

Cacbon B. Oxi

C. Sắt

D. Silic

Câu 5. Cho nguyên tử của nguyên tố R có 12 proton. Chọn đáp án đúng
A. R là nguyên tố Mg
7

B. Nguyên tử khối của R là 12
C. Số electron là 24
D. Có 12 nguyên tử
Câu 6. Chọn đáp án sai trong các câu dưới đây
A. Cacbon đioxit được cấu tạo từ 1 nguyên tố C và 2 nguyên tố O
B. Nước là hợp chất
C. Muối ăn không có thành phần clo
D. Có 2 loại hợp chất là vô cơ và hữu cơ
Câu 7. Dãy chất nào dưới đây là phi kim
A. Canxi, lưu huỳnh, photpho, nito
B. Bạc, lưu huỳnh, thủy ngân, oxi
C. Oxi, nito, photpho, lưu huỳnh
D. Cacbon, sắt, lưu huỳnh, oxi
Câu 8. Nguyên tố X có nguyên tử khối bằng 6,75 lần nguyên tử của oxi. X là nguyên tố nào sau đây
A. Fe

B. Cu

C. Ag

D. Hg

C. BaCl

D. Ba(OH)2

Câu 9. Bari có hóa trị II. Chọn công thức sai
A. BaSO4

B. BaO

Câu 10. Nguyên tử Fe có hóa trị II trong công thức nào
A. FeO

B. Fe2O3

C. Fe

D. FeCl3

II. Tự luận (7 điểm)
Câu 1. Viết công thức hóa học và tính phân tử khối của các hợp chất sau:

8

a) Axit hipoclorơ, biết có 1H, 1Cl, 1O
b) Đường saccorozo biết 12C, 22H, 11O

Câu 2.
a) Xác định hóa trị của Mn trong MnO2
b) Lập công hóa học của hợp chất gồm Mg (II) và nhóm PO4 (III)
Câu 3. Hợp chất A tạo bởi hai nguyên tố là nito và oxi. Thực nghiệm xác
định được tỉ lệ khối lượng giữa hai nguyên tố trong A bằng: m N:mO = 7:12.
Xác định công thức hóa học và tính phân tử khối của A.

9

ĐỀ SỐ 4

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM 2020 – 2021
MÔN HÓA HỌC 8
Thời gian làm bài: 50 phút
Họ và tên:
Lớp

:

Phần 1: Câu hỏi trắc nghiệm (4 điểm)
Câu 1. Trong các dãy chất cho dưới đây, hãy cho biết dãy chất nào là
chất tinh khiết?
A. Nước, khí oxi, muối ăn, đường.
B. Sữa, nước mắm, khí oxi, nước.
C. Nước chanh, xăng, nhôm.
D. Kẽm, muối ăn, không khí, nước.
Câu 2. Khối lượng tính bằng đơn vị cacbon của 3C 3H4 bằng
A. 150 đvC
B. 125 đvC

C. 140 đvC
D. 120 đvC
Câu 3. Nguyên tố X có hóa trị III, công thức hóa học đúng của hợp
chất tạo bởi nguyên tố X và nhóm (CO3) là
A. X2(CO3)3
B. XCO3
C. X2CO3
10

D. X(CO3)3
Câu 4. Cho các chất có công thức hóa học sau đây: Cu, Al(OH) 3,
NaClO3, N2, KHCO3. Số đơn chất là:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 5. Công thức hóa học giữa Fe(III) và O là
A. FeO
B. Fe2O3
C. Fe3O4
D. FeO2
Câu 6. Dấu hiệu nào sau đây cho ta thấy có phản ứng hóa học
A. Có chất kết tủa (không tan)
B. Có chất khí bay lên
C. Có sự biến đổi màu sắc
D. Tất cả dấu hiệu trên
Câu 7. Phân tử M2O năng hơn phân tử Hiđro 47 lần. Nguyên tử khối
của M bằng:
A. 23

B. 39
C. 40
D. 24
11

Câu 8. Nguyên tố Natri (Na) là tập hợp những nguyên tử có cùng
A. 11 hạt nhân
B. 6 hạt electron
C. 6 hạt proton
D. 11 hạt proton
Câu 9. Trong nguyên tử, hạt nào sau đây mang điện tích dương?
A. Electron
B. Proton
C. Notron
D. Electron và Notron
Câu 10. Hợp chất Alx(SO4)3 có phân tử khối là 342 đvC. Giá trị x là
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Phần 2. Tự luận (6 điểm)
Câu 1. (2 điểm) Viết công thức hóa học và tính thành phân tử khối
của các hợp chất sau:
a) Axit sunfuric, biết phân tử có 2H, 1S, 4O
b) Kali penmanganat, biết phân tử có 1K, 1Mn, 4O
Câu 2. (2 điểm)
a) Xác định hóa trị của N trọng N2O5
b) Lập công thức hóa học của hợp chất gồm Ba (II) và nhóm PO 4 (III)
12

Câu 3. (2 điểm) Một hợp chất A có phân tử gồm 1 nguyên tử X và 3
nguyên tử Y. Tỷ lệ khối lượng X, Y là m x:my = 2: 3. Phân tử khối của hợp
chất A là 80 đvC. Xác định công thức hóa học của hợp chất A.
……………………..HẾT…………………….
ĐỀ SỐ 5
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 – 2021
MÔN HÓA HỌC 8
Thời gian làm bài: 50 phút
Phần 1. (4 điểm) Câu hỏi trắc nghiệm
Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất
A. Số p = số e
B. Hạt nhân tạo bởi proton và electron
C. Electron không chuyển động quanh hạt nhân
D. Eletron sắp xếp thành từng lớp
Câu 2. Phương pháp lọc dùng để tách 1 hỗn hợp gồm:
A. Nước với cát.
B. Muối ăn với đường.
C. Rượu với nước.
D. Muối ăn với nước.
Câu 3. Chỉ ra dãy nào chỉ gồm toàn vật thể tự nhiên
A. Ấm nhôm, bình thuỷ tinh, nồi đất
B. Xenlulozo, kẽm, vàng
C. Bút chì, thước kẻ, tập sách
13

D. Nước biển, ao, hồ, suối.
Câu 4. Trong các chất sau hãy cho biết dãy nào chỉ gồm toàn đơn chất?

A. Fe(NO3)2, NO, C, S
B. Mg, K, S, C, N2
C. Fe, NO2, H2O
D. Cu(NO3)2, KCl, HCl
Câu 5. Phân tử khối của CH4, Mg(OH)2, KCl lần lượt là:
A. 16 đvC, 74,5 đvC, 58 đvC
B. 74,5 đvC, 58 đvC, 16 đvC
C. 17 đvC, 58 đvC, 74,5 đvC
D. 16 đvC, 58 đvC, 74,5 đvC
Câu 6. Ý nghĩa của công thức hóa học cho biết
A. Nguyên tố nào tạo ra chất
B. Phân tử khối của chất
C. Số nguyên tử mỗi nguyên tố có trong 1 phân tử của chất
D. Tất cả đáp án
Câu 7. Từ công thức hóa học của CuSO4 có thể suy ra được những gì
A. CuSO4 do 3 nguyên tố Cu, O, S tạo nên
B. Có 3 nguyên tử oxi trong phân tử
C. Phân tử khối là 96 đvC
D. Tất cả đáp án
Câu 8. Cho kim loại M tạo ra hợp chất MSO 4. Biết phân tử khối là 120.
Xác định kim loại M
14

A. Magie

B. Đồng

C. Sắt

D. Bạc

Câu 9. Cho công thức hoá học của sắt (III) oxit là Fe 2O3, hiđro clorua là
HCl. CTHH đúng của sắt (III) clorua là:
A. FeCl2.

B. FeCl.

C. FeCl3.

D. Fe2Cl.

Câu 10. Cho hóa trị của S là IV, chọn CTHH đúng trong các CTHH sau:
A. SO2.

B. S2O3.

C. S2O2.

D. SO3

Câu 11. Lập công thức hoá học của các hợp chất biết P(V) và O
A. P2O5.

B. P2O3.

C. P2O4.

D. PO4.

Câu 12. Cặp chất nào dưới đây có cùng phân tử khối?
A. N2 và CH4

B. C2H4 và N2

C. CO2 và C2H6 D. CO và C2H2

II. Phần 2. Tự luận (6 điểm)
Câu 1. Ghép các cụm từ ở cột A với các dữ kiện ở cột B để tạo thành câu có nội dung đúng.
Cột A

Cột B

(1) Hợp chất

(a) Tập hợp những nguyên tử cùng loại có
cùng số proton trong hạt nhân.

(2) Nguyên tố hóa học là

(b) Những chất tạo nên từ hai nguyên tố
hóa học trở nên

(3) Nguyên tử là

(c) Khối lượng của phân tử tính bằng đvC

(4) Nguyên tử khối là

(d) Hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện

(5) Đơn chất là

(e) Khối lượng của nguyên tử được tính
bằng đvC

(6) Phân tử khối là

(f) Những chất được tạo nên tử một nguyên
tố hóa học

Câu 2. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, electron và
nơtron là 28, số hạt không mang điện chiếm 35,7%. Tính số hạt proton,
electron và notron trong X.
15

Câu 3. Một hợp chất được tạo bởi 2 nguyên tố là sắt và oxi, trong đó sắt
chiếm 70% về khối lượng Biết phân tử khối của hợp chất bằng 160 đvC.
Hãy lập công thức hóa học của hợp chất trên.
ĐỀ SỐ 6
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM 2020 – 2021
MÔN HÓA HỌC 8
Thời gian làm bài: 50 phút
Phần 1: Câu hỏi trắc nghiệm (4 điểm)
Câu 1. Muối ăn có lẫn cát, để tách muối ăn ra khỏi cát em hãy chọn
phương pháp thích hợp nhất:
A. Hoà tan – làm bay hơi – lọc.
B. Lọc – làm bay hơi.
C. Chưng cất.

D. Hoà tan – lọc – làm bay hơi.
Câu 2. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống
Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và (1). về điện. Nguyên tử
gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo bởi (2)
mang (3)..
A. (1) trung hòa; (2) hạt nhân; (3) điện tích âm
B. (1) trung hòa; (2) một hay nhiều electron; (3) không mang điện
C. (1) không trung hòa; (2) một hạt electron; (3) điện tích dương
D. (1) trung hòa; (2) một hay nhiều electron; (3) điện tích âm
Câu 3. Vì sao khối lượng nguyên tử được coi bằng khối lượng hạt nhân.
Chọn đáp án đúng
A. Do proton và nơtron có cùng khối lượng còn electron có khối lượng rất

16

B. Do số p = số e
C. Do hạt nhân tạo bởi proton và nơtron
D. Do nơtron không mang điện
Câu 4. Chọn đáp án sai
A. số p là số đặc trưng của nguyên tố hóa học
B. nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tố cùng loại, có cùng số p
trong hạt nhân
C. 1 đvC = 1/12 mC
D. Oxi là nguyên tố chiếm gần nửa khối lượng vỏ trái đất
Câu 5. Trong số các công thức hóa học sau: O 2, N2, Al, Al2O3, H2, AlCl3,
H2O, P.
Số đơn chất là
A. 4

B. 3

C. 5

D. 6

Câu 6. 3H2O nghĩa là như thế nào
A. 3 phân tử nước
B. Có 3 nguyên tố nước trong hợp chất
C. 3 nguyên tố oxi
D. Tất cả đều sai
Câu 7. Chọn công thức đúng trong của Ba và PO4:
A. Ba2PO4.

B. Ba3(PO4)2.

C. Ba3PO4.

D. BaPO4.

Câu 8. Cho các hợp chất sau SO3, N2O5 hoá trị của S và N trong các hợp
chất trên lần lượt là:
A. VI và V.
B I và V.
17

C. VI và II.
D. IV và III.
Câu 9. Hợp chất Alx(SO4)3 biết Al hóa trị III. Tìm giá trị của x.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 10. Hiện tượng nào dưới đây không phải là hiện tượng hóa học?
A. Khi đánh diêm có lửa bắt cháy
B. Đốt cháy mẩu Magie cháy thành ngọn lửa sáng
C. Trứng bị thối
D. Mực hòa tan vào nước
Câu 11. Cho phản ứng: Sắt phản ứng với oxi tạo ra oxit sắt từ.
A. 2Fe + O2 2FeO
B. Fe + O2 2FeO2
C. 4Fe + 3O2 2Fe2O3
D. 3Fe + 2O2 Fe3O4
Câu 12. Cho phương trình hóa học sau:
MgO + 2HNO3 ? + H2O
Công thức hóa học còn thiếu trong dấu ? để hoàn thành phương trình hóa
học trên là:
A. Mg(NO3)2
B. Mg(NO3)3
18

C. MgNO3
D. MgOH
II. Phần 2. (6 điểm) Tự luận
Câu 1. Ghi lại phương trình bằng chữ của phản ứng hóa học trong các
hiện tượng mô tả sau:
a) Cho một mẩu natri vào nước, thu được sản phẩm natri hidroxit NaOH
và khí hiđro.

b) Cho dung dịch sắt (II) clorua FeCl2 tác dụng với dung dịch bạc nitrat
AgNO3, thu được bạc clorua kết tủa màu trắng và dung dịch sắt (II) nitrat.
Câu 2. Một hợp chất của nguyên tố M hóa trị III với nguyên tố oxi. Biết M
chiếm 53% về khối lượng trong hợp chất.
a) Xác định nguyên tử khối và cho biết tên, kí hiệu hóa học của nguyên tố
M.
b) Viết công thức hóa học, tính phân tử khối của hợp chất.
Câu 3. Cho sắt (III) clorua FeCl3 tác dụng với 3,36 gam kali hidroxit thu
được 2,14 gam sắt (III) hidroxit Fe(OH)3 và 4,47 kali clorua.
a) Viết phương trình hóa học của phản ứng
b) Khối lượng FeCl3 đã tham gia vào phản ứng trên
………………..HẾT……………..

19

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.