Có hai bạn học sinh mỗi bạn mua 3 quyển vở cùng loại và tất cả phải trả 720

Toán 5-đề 1Câu 1 ( 4 đ). Hãy viết tất cả các phân số có :a) Tổng của tử số và mẫu số bằng 10b) Tích của tử số và mẫu số bằng 100Câu 2( 4đ). Cho số thập phân A có 4 chữ số, trong đó phần thập phân có hai chữ số. Khi ta dịch dấu phẩy của số thập phân A sang trái một chữ số ta đợc số thập phân B . Hãy tìm A,biết rằng : A – B = 17,973Câu 3(4 đ). Cho 3 phân số, biết trung bình cộng của chúng bằng 67. Nếu tăng phân số thứ nhất lên hai lần thì trung bình cộng của chúng bằng 3041. Nếu tăng phân số thứ hai lên hai lần thì trung bình cộng của chúng bằng 913. Tìm 3 phân số đã cho.Câu 4(4 đ). Một ngời vào cửa hàng thực phẩm có các mặt hàng giá chẵn trăm , ngời đó đã mua 8 chiếc bút máy cùng loại , một số bút chì giá 400 đồng một chiếc, một cái thớc giá 900đồng, hai quyển sổ tay giá 1800 đồng một quyển và 12 thếp giấy. Ngời bán hàng sau khi tính toán và yêu cầu ngời mua hàng phải trả 52700đồng. Theo em, ngời bán hàng có tính nhầm không? Tại sao?Câu 5(4 đ). Có một mảnh bìa hình vuông cạnh 5 cm hãy chỉ ra cách cắt mảnh bìa đó thành 4 mảnh hình thang , 4 mảnh hình tam giác vuông và 5 mảnh hình vuông có kích thớc nh hình vẽ dới đây : 1cm 2cm 2cm Toán 5-đề 2Câu 1( 5đ). Cho một phép chia thơng là 14.Tổng của số bị chia, số chia và số d là 2180.Tìm số bị chia.Câu 2(5đ). Mua 18 xếp giấy phải trả số tiền bằng mua 12 bút bi. Nếu mua 25 xếp giấythì phải trả nhiều hơn mua 4 bút bi cùng loại là 19000 đồng.Tính giá tiền mỗi xếp giấyvà mỗi bút bi .Câu 3( 5đ). So sánh hai phân số:a) 17143 và 16945 b) 119 và 20011999Câu 4( 4đ). Cho tam giác ABC có P là điểm chính giữa cả AB ,trên AC lấy điểm Q saocho CQ gấp đôi AQ , BQ và CP gặp nhau tại D .Nếu diện tích hình tam giác BDC bằng 60cm2 thì diện tích hình tam giác ABC là bao nhiêu cm2 ?.Toán 5- đề 3Câu 1( 5đ). Cho các chữ số 0,2,3,5 . Hãy lập tất cả các số có 4 chữ số khác nhau từ các chữ số trên sao cho:a) Các số lập đợc vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5.b) Các số lập đợc chia hết cho 5Câu 2( 5đ) .Tính nhanh giá trị các biểu thức sau:a) 97,8 – 95,5 + 93,2 – 90,9 + +47,2 – 44,9b)901 2011216121+++++Câu 3( 5đ) . Kết quả học lực cuối học ki 1 của lớp 5A đợc xếp thành 3 loại : Giỏi, khá, trung bình. Số học sinh xếp loại giỏi bằng 21số học sinh xếp loại khá và bằng 31số học sinh xếp loại trung bình. Tính số học sinh mỗi loại, biết rằng số học sinh của lớp 5A là một số lớn hơn 30 và nhỏ hơn 40 .Câu 4(5đ). Trên hình vẽ sau, hình thang ABCD có diện tích 600cm2 .Đáy lớn DC dài gấp rỡi đáy nhỏ AB .MA = MB ; DN = NK = KC.a) Trên hình vẽ có mấy hình tam giác ?Hãy kể tên các hình tam giác đó.b) Trên hình vẽ có mấy hình tứ giác ? Hãy kể tên các hình tứ giác đó.c) Tính diện tích hình tam giác có diện tích lớn nhất và diện tích hình tứ giác có diện tích nhỏ nhất ( có trong hình vẽ) A M B D N K C2Toán 5-đề 4Câu 1(4 điểm). a) Hãy viết 5 phân số sao cho mỗi số lớn hơn 0,01 và nhỏ hơn 0,02.b) Hãy viết 5 phân số sao cho mỗi phân số đó lớn hơn 61 và nhỏ hơn51.Chứng tỏ rằng trung bình cộng của hai phân số đã cho là một phân số thoả mãn điều kiện bài toán.Câu 2( 5 điểm). Tính giá trị của y trong biểu thức:a) 96- ( 3,75: y) = 94,5b)136 : (21 + y) = 3915Câu3( 6 điểm). Ba ngời cùng làm một công việc.Nếu chỉ có ngời thứ nhất và ngời thứ hai cùng làm thì phải mất 15 giờ mới xong công việc.Nếu chỉ có ngời thứ hai và ngời thứ ba cùng làm thì phải mất 20 giờ mới xong công việc.Nếu chỉ có ngời thứ nhất và ngời thứ ba cùng làm thì phải mất 12 giờ mới xong công việc.a) Hỏi nếu cả ba ngời cùng làm thì sau mấygiờ sẽ hoàn thành công việc?b) Nếu mỗi ngời làm một mình thì phải mất thời gian bao lâu mới hoàn thành côngviệc?Câu4(5 điểm). Một hình vuông và một hình tam giác đều có cùng chu vi.Hiệu giữa độdài một cạnh của hình này và một cạnh của hình kia là 4 cm.Tính chu vi hình tam giác đều và diện tích của hình vuông đó.Toán 5-đề 5Câu 1(4 đ). a) Có thể lập đợc bao nhiêu số có3 chữ số khác nhau từ các chữ số 0,3,5,6? b)Trong các số đã lập đợc ở trên ( phần a ) có bao nhiêu số chia hết cho 9 ?Câu 2(4đ). Tínha) (4,578 : 3,27 + 5,232 : 3,27 )x 4,08- 4,08 b)143547954ììCâu 3( 3đ) . Bài toán sau đây trình bày 4 cách . Em hãy cho biết cách giải nào đúng , cách giải nào sai( chỉ ghi cáchđúng ; cách sai, không chép lại cách giải)Bài toán: Tìm Y: 12: ( Y x 3 ) = 43Cách 1 : 12 : ( Y x 3 ) = 4 Cách 3 : 12 : ( Y x 3 ) = 4 Y x 3 =12 : 4 12 : ( 3 x Y ) = 4 Y x 3 = 3 ( 12 : 3 ) x Y = 4 Y = 1 4 x Y = 4 Y = 4 : 4 Y = 1 Cách 2 : 12 : ( Y x 3 ) = 4 Cách 4 : 12 : ( Y x 3 ) = 4 (12 : Y ) : 3 = 4 12 : (3 x Y ) = 4 12 : Y : = 4 x 3 = 12 ( 12 : 3 ) : Y = 4 Y = 12 : 12 =1 Y = 4 : 4 Y = 1 Câu 4 ( 5 đ). Ba ngời cùng làm một công việc sẽ hoàn thành công việc đó trong 2 giờ 40 phút . Nếu làm riêng một mình thì ngời thứ nhất phải mất 8 giờ mới xong công việc, ngời thứ hai phải mất 12 giờ mới xong công việc . Hỏi nếu ngời thứ 3 làm một mình thì phải mất mấy giờ mới xong công việc ?Câu 5 ( 4 đ). Có 18 hình lập phơng nh nhau mỗi hình có cạnh là 5 cm . Bạn xếp tất cả18 hình này thành 1 hình chữ nhật . Hỏi có thể xếp những kiểu hình hộp chữ nhật khácnhau nào ? Tính thể tích của mỗi hình hộp chữ nhật ấy. Toán 5-đề 6Câu1 (4 điểm) .Tính các tổng sau bằng cách hợp lí:a.102 + 105 + 108 + 111 +.+ 129.b.32 + 152 + 352 + 632.Câu2 (4 điểm). Giải bằng 2 cách bài toán sau:Tìm X : 3,16 : ( X x 0,4 ) = 7,9Câu3( 4 điểm) .Hai hình chữ nhật có cùng diện tích và có các chiều rộng lần lợt là 3 dm, 4 dm. Tính chiều dài của mỗi hình , biết tổng chu vi của hai hình chữ nhật này là 56dm.Câu4(4 điểm). Cho hình thang ABCD (AB và CD là đáy), AC và BD gặp nhau ở M (hình vẽ). Hỏi trong hình đó có những cặp tam giác nào có diện tích bằng nhau? 4 A B M D C Câu5(4 điểm) :Cho các chữ số :0, 1, 3, 5,6.Hãy lập tất cả các số có ba chữ số khác nhau từ các chữ số đã cho, sao cho mỗi số đó đều chia hết cho 9.Toán 5-đề 7Câu 1( 4 đ) .a) Tìm 2 số tự nhiênliên tiếp m và n, biết : m < 34,975 < n b) Viết 2 số thích hợp vào chỗ chấm: 2, 6, 12, 20, 30, 42,Câu2 ( 4 đ) .Tính giá trị của Y trong các biểu thức sau: a) 35 + Y x 12 = 83b) 27 x ( Y : 34) = 40,5Câu 3( 4 đ) : Cho phân số 2717.Hãy tìm một số tự nhiên sao cho nếu cả tử số và mẫu sốcủa phân số đã cho cùng từ đi số tự nhiên thì đợc một phân số mới có giá trị bằng 21Câu 4( 4 đ): Nhân dịp đầu xuân, một chi đội tổ chức đi cắm trại ở một nơi cách trờng 6 km.Các bạn đội viên đi bộ khởi hành lúc 7 giờ 30 phút, mỗi giờ đi đợc 3 km.Một số bạn chở dụng cụ và lều trại đi sau bằng xe đạp mỗi giờ đi đợc 8 km. Các bạn đi bộ và đi xe đạp đến địa điểm cùng một lúc. Hỏi các bạn đi xe đạp khởi hành lúc mấy giờ ? Câu 5 ( 4 đ) : Hãy nêu 3 cách chia hình tam giác thành 3 hình tam giác nhỏ có diện tích bằng nhau( Vẽ hình và giải thích)Toán 5-đề 8Câu 1 (3 đ) .Tìm tất cả các giá trị của a và b sao cho số ba573 vừa chia hết cho 5 vừachia hết cho 9.Câu 2(4 đ).a.So sánh hai phân số:20011997 và 200520015b.Viết tất cả các phân số có giá trị bằng phân số 2712 sao cho mỗi phân số đó tử số vàmẫu số đều có hai chữ số Câu 3( 3đ). Cho biểu thức: A= (x+ 44,8) + (x 43,1) + ( x+41,4) + x- 39,7) + +( x+31.2) +(x-29,5) . Hãytính giá trị của biểu thức A khi x =43,1Câu 4(3đ). Cha hiện nay 45 tuổi. Trớc đây một năm tuổi cha vừa bằng gấp 4 lần tuổicon hiện nay. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa tuổi cha sẽ gấp 3 lần tuổi con? Câu 5(3đ). Mua 16 xếp giấy phải trả số tiền bằng mua 12 bút bi. Nếu mua 25 xếpgiấy thì phải trả nhiều hơn mua 6 bút bi cùng loại là 25 500 đồng. tính giá tiền mỗixếp giấy và mỗi bút bi.Câu 6(4đ).Cho tam giác ABC (nh hình vẽ)AM = 31AB; AN =31 ACa) Hãy tìm trong hình vẽ bên có những cặp tam giác có diện tích bằng nhau.b) Tính diện tích tứ giác BMNC biết diện tích ABC= 36cm2 A M N 0 C BToán 5-đề 9 Câu 1(4đ). Cho dãy số: 21 ; 61 ; 121 ; 201 ; 301 ; 1. Hãy tính tổng của 10 số hạng đầu tiên của dãy số trên2. Số 20001 có phải là số hạng của dãy số trên không? Tại sao?Câu 2(6đ). Cho biểu thức:A = 13,8 : (5,6 x)1. Tính giá trị của biểu thức A khi x= 4,912. Tìm giá trị của x khi A = 463. Hãy chỉ ra hai giá trị của x để khi thay vào biểu thức, ta đợc A < 4Câu 3 (6đ). Cùng một lúc một ô tô đi từ A và một xe máy đi từ B ngợc chiều nhau đểđến điểm C ở giữa A và B, cách A 160 km và cách b 136 km. Vận tốc của ô tô là 52km/ giờ, của xe máy là 38km/giờ1. Hỏi xe nào đến C trớc?2. Hỏi sau máy giờ khoảng cách hai xe đợc rút ngắn còn 71km?Câu 4(4đ) . Cho hình thang ABCD (nh hình vẽ) AB =6cm; AD =12cm BC = 32 AD1. Tính diện tích hình thang ABCD K2. Kéo dài các cạnh bên AB và DC , chúng gặp nhau tại K. Tính độ dài của đoạn KB. B C 6 cm A D 12 cmToán 5-đề 10Câu 1 (4đ). Tính nhanh:a) 1,5 + 2,5 +3,5 +4,5 +5,5 +6,5 +7,5 +8,5.b)5013 +9% + 10041 + 24%Câu 2(5đ). Tổng của hai số là 73,5, nếu nhân một số với 8, số kia với 4 thì đợc hai tíchbằng nhau. Tìm hai số đó.Câu 3 (5đ). Thay các chữ A, B, N bằng các chữ số thích hợp: BAN = 3 x ANCâu 4(6đ). Cho tam giác ABC . Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho MA = MB;Trêncạnh AC lấy điểm N sao cho NC = 21NA . Đờng thẳng MN cắt cạnh BC kéo dài tại D a) So sánh diện tích hai tam giác AMN; BMN b) So sánh diện tích hai tam hình AMN và BMNC. c) Chứng tỏ rằng BC = CD.Toán 5-đề 117Câu 1 (4đ). Trong một phép chia STP ,thơng đúng là 102,5. khi thực hiện phép chiamột học sinh đã quên đặt một số 0 ở thơng, nên lúc thử lại bằng cách nhân với số chia,đợc một số nhỏ hơn SBC 432,9 đơn vị. Tìm số bị chia và số chia. Câu 2 (6đ). Tính nhanh giá trị các biểu thứca) 44,8 – 43,1 +41,4 – 39,7++ 14,2 -12,5b) 56612345676675671234xx+Câu 3 (6đ) . Kết quả xếp loại học lực cuối học kì 1 của lớp 5a nh sau: Số học sinh giỏi bằng 32 số học sinh xếp loại khá, số học sinh xếp loại khá bằng 43số học sinh xếp loại trung bình, không có số học sinh yếu, kém.Tính số học sinh mỗiloại, biết rằng số học inh của lớp 5a là một số lớn hơn 30 và nhỏ hơn 45.Câu 4(4đ). Hình vẽ bên có tất cả: a) Bao nhiêu hình vuông? b) Bao nhiêu hình chữ nhật (Nêu rõ cách tính). Toán 5-đề 12Câu1 (4đ). Tính nhanh: a) 486625326139327625+xx b) 12,14 + 14,16 +16,18 ++ 96,98 + 99Câu 2(4đ).Quýt ngon mỗi quả chia baCam ngon mỗi quả chia ra làm mờiMỗi ngời một miếng, trăm ngờiCó mời bảy quả không nhiều đủ chiaHỏi có bao nhiêu quả cam, bao nhiêu quả quýt?Câu 3 (4đ). Lớp 5A và lớp 5B tham gia trồng cât ở vờn trờng. Ngày đầu cả hai lớptrồng đợc 110 cây. Ngày sau lớp 5A trồng đợc 55 cây, lớp 5B trồng đợc 45 cây. Sau haingày trồng cây, số cây lớp 5A trồng đợc bằng 43 số cây của lớp 5B.Hỏi mỗi lớp đẫtrồng đợc bao nhiêu cây?8Câu 4(4đ). Trong buổi học cắt hao trang trí, nhóm bạn Cúc, Hồng Đào làm ba bônghoa Đào, Cúc, Hồng. Bạn làm hia hang nói với Đào: Thế là chúng ta không ai lamhoa trùng với tên mình cả!.Hỏi ai đã làm hoa nào?Câu 5 (4đ).Tính diện tích tam giác MNC trên hình vẽ( cho biết diện tích mỗi hìnhvuông nhỏ là 1cm2 .Toán 5-đề 13Câu 1 (4đ). Tính tổng bằng cách hợp lí:a) 2,125 + 583 +7,15 +62017 + 7,50b)32+ 152 +352 +632 + 992Câu 2(4đ). Giải bằng cách 2 bài toán sau 6,58 : ( 0,7 x X) = 9,4Câu 3 (4đ). Hiệu của một số thập phân và một số tự nhiên là 61,25 . Khi viết phéptính, một bạn đã bỏ quên dấu phẩy ở số bị trừ và đặt phép trừ nh hai số tự nhiên nênkết quả thu đợc là 7808 .Tìm số bị trừ và số trừ.Câu 4 (4đ). Trong năm học vừa qua một lớp 5 có tỉ lệ học sinh giỏi học kì 1 là 35%,học kì 2 là 37,5%. Hỏi số học sinh giỏi kì 2 của lớp đó là bao nhiêu em?( số học sinh giữ nguyên từ đầu năm đến cuối năm học)Câu 5 (4đ). Một hình vuông và một hình tam giác đều có cùng chu vi hiệu giữa độdài 1 cạnh giữa hình này và hình kia là 4cm. Tính chu vi tam giác đều và diện tích hìnhvuông.9Toán 5-đề 14Câu 1 (2đ). Tính nhanh:212ì+ 2120220192 542432322ì+ì++ì+ì+ìCâu 2(3đ) .Cho biểu thức A=4,25 x ( a+ 41,53 ) 125 a) Tính giá trị của biểu thức A khi a = 58,47b) Tính giá trị của a để A = 53,5Câu 3(2đ). Cho ab chia hết cho 9 và chia cho 5 d 3 . Tìm các chữ a và b .Câu 4 (2đ). Tìm số thập phân A biết rằng nếu chuyển dấu phẩy của nó sang bên trái một chữ số ta đợc số thập phân B và A B = 17,973 Câu 5 ( 3đ). Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 380 và 71 số thứ nhất bằng 52 số thứ hai.Câu 6(4đ). Ngày xuân, ba bạn Huệ ,Hằng,Mai đi trồng cây .Biết rằng tổng số cây của bạn trồng đợc là 17 cây .Số cây của hai bạn Huệ và Hằng trồng hơn số cây của Mai trồng đợc là 3 cây . Số cây trồng đợc của Huệ bằng 32 số cây của Hằng. Em hãy tính xem mỗi bạn trồng đợc bao nhiêu cây?Câu 7 (4đ) .Trong hình vẽ bên cho biết : AM= ME =ED ; BD = 32DC a) Em hãy tìm trên hình vẽ những tam giác có diện tích bằng nhau ? Giải thích tại saob) Cho biết diện tích tam giác BDE bằng 4 cm2 . Hãy tính diện tích các tam giác DEC và ABC A M E BD C10Toán 5-đề 15Câu 1( 4 đ) . Tính giá trị các biểu thức sau: a) 1 + 2 + 3 + 5+ 8 + 13 + + 233b) 95 – 92,7 + 90,4 – 88,1 + + 53,6 – 51,3.Câu 2( 5 đ) . Cho 4 chữ số 0, 1, 2, 5.a) Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau lập đợc bởi 4 chữ số đã cho(Nêu rõ cách tính)b) Trong các số tìm đợc ở câu a, có bao nhiêu số chia hết cho 5?c) Viết tất cả các số thập phân với 4 chữ số đã cho biết phần thập phân có 3 chữ sốvà chữ số 0 đứng ở phần nghìn.Câu 3( 5 đ). Ba hình chữ nhật có cùng diện tích và có chiều rộng lần lợt là 3dm, 4 dm, 6dm.Tìm chiều dài của mỗi hình, biết tổng chu vi của 3 hình chữ nhật này là 70 dm.Câu 4 (6 đ) . Ba tổ học sinh đợc phân công làm vệ sinh sân trờng. Nếu chỉ có tổ 1 vàtổ 2 cùng làm thì sau 12 phút sẽ làm xong. Nếu chỉ có tổ 2 và tổ 3 cùng làm thì sau 15phút sẽ làm xong. Nếu chỉ có tổ 1 và tổ 3 cùng làm thì sau 20 phút sẽ làm xong.Hỏi cả3 tổ cùng làm thì sau bao lâu sẽ làm xong công việc? Toán 5-đề 16Câu 1 (5đ).a) Tính nhanh: 5013 + 9% + 10041 + 24%b) Tìm hai số tự nhiên liên tiếp m và n biết : m < 23,4567 <nc) Hãy sắp xếp các phân số sau theo thứ tự từ lớn đến bé bằng cách hợp lí nhất:1713 ; 5753 ; 9995 và 19991995Câu 2 (4đ). Cho A =53,2 : (x 3,5) +45,8a) Tính giá trị của A khi x =7,5b) Tính giá trị của x để A là số lớn nhất có 2 chữ số.11Câu 3 (4đ). Lúc 6 giờ sáng một ngời đi xe đạp từ A về B với vận tốc 15 km/ giờ , đến 8giờ một ngời đi xe đạp từ B về A với vận tóc 18 km / giờ. Hỏi hai ngời gặp nhau lúcmấy giờ, biết quãng đờng AB dài 129 km?Câu 4 (5đ). Cho tam giác ABC, M là điểm chính giữa cạnh BC, trên cạnh AC lấyđiểm N sao cho AN = 41 AC. Nối điểm M với điểm N, kéo dài MN và AB cắt nhau tạiđiểm P. Nối điểm P với điểm C .Cho biết diện tích tam giác APN = 10 cm2 ( xem hìnhvẽ)a)Tính diện tích tam giác PNC.b)Tính diện tích tam giác ABC. P A N B M CCâu 5 (2đ) . Có thể thay thế mỗi chữ trong phép tính sau bởi chữ số thích hợp để đợcmột phếp tính đúng không? Tại sao?HOCHOCHOC – TOTTOTOT = 11111111 Toán 5-đề 17Câu 1: (2đ). So sánh hai phân số: 19951993 và 998997Câu 2: (3đ). Cho dãy số sau:1,4,9,16,25,36,a) Hãy viết thêm 3 số hạng thích hợp vào dãy sốb) Số 1217 có thuộc dãy số trên không? Tại sao?Câu 3 (3đ). Cho biểu thức:A = 42,5 x (a + 41,53) 125a) Tính giá trị biểu thức A khi a =58,47b)Tìm giá trị của a để A =53,512Câu 4 (3 đ). Cho ab là hai số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng ab chia hết cho 9 vàchia cho 5 d 3 tìm các chữ số a, bCâu 5 (3đ). Một ngời bán lẻ mua tại cửa hàng một đôi giày, sau khi đợc hởng 10%khuyến mãi so với giá niêm yết, ngời đó phải trả số tiền là 45000 đồng. Sau đó ngời đólại bán lại đôi giày trên cho khách với số tiền lãi là 15% so với giá niêm yết. Hỏikhách hàng phải trả cho ngời bán lẻ đó bao nhiêu tiền?Câu 6 (6đ). Trrong hình vẽ bên cho biết AM = ME =ED; BD = 21DCa) Hãy tìm trên hình vẽ các tam giác có diện tích bằng nhau? Giải thích tại sao?b) Biết diện tích tam giác BED =4 cm2. Hãy tính diện tích tam giác DEC ; ABC A M E BD CToán 5-đề 18Câu 1:( 5 điểm). 1) Rút gọn phân số sau: a) 2421 b) 202518632) So sánh các cặp phân số sau: a) 20011999 và 1112 b) 11a và 11+a với a > 1.Câu 2: ( 5 điểm). 1) Tính nhanh:a) 1999 ì 7 +1999 +1999 ì 2.13b)10001 + 100013+ 100025+100037+100049+ + 100087+ 1000992) Tìm x:a) 86 = x15 b) 11 ì ( x 6 ) = ( 4 ì x) + 11Câu 3: ( 4 điểm) Một ngời mua 3 cái bàn và 5 cái ghế với tổng số tiền phải trả là 414000 đồng . Giá 1 cái bàn đắt hơn giá 1 cái ghế là 226000 đồng . Hỏi giá tiền của 1 cái bàn và 1 cái ghế là bao nhiêu?Câu 4: ( 6 điểm). Cho hình tam giác ABC có diện tích là 216m2 , AB = AC và BC = 36m. Trên canh AB lấy điểm M sao cho MB = 32 AB trên cạnh AC lấy điểm N sao cho NC = 32 AC , và trên cạnh BC lấy điểm I sao cho BI = 32 BC . Nối M với N và N với I ,đợc hình thang MNIB . Tính :a) Diện tích hình thang MNIB.b) Độ dài đoạn thẳng MN.Toán 5-đề 19Câu 1( 5 đ). a) Tính bằng cách nhanh nhất :a.241,324 ì 1999 + 241,324b.Không quy đồng mẫu số , hãy so sánh các phân số sau và trình bày rõ lí do:20012000 và 20022001Câu 2( 4 đ) .Tìm số tự nhiên có 3 chữ số . Biết số đó chia hết cho 9 , chia hết cho 5 và chia hết cho.Câu 3( 5 đ). Học sinh các khối Ba , Bốn , Năm của một trờng Tiểu học tiến hành lao động trồng cây. 43 số cây của khối lớp Ba trồng đợc bằng 31 số cây của khối lớp Bốn trồng đợc và bằng 51 số cây của khối lớp Năm trồng đợc . Hỏi mỗi khối trồng đợc baonhiêu cây , biết rằng tổng số cây của 3 khối trồng đợc là 728 cây ?14Câu4 ( 6đ) Trên hình vẽ bên , cho hình MB = MC , MQ là chiều cao của tam giác AMC , MP là chiều cao của tam giác AMB và MP = 6cm MQ = 3cm .a) So sánh AB và AC.b) Tính diện tích tam giác ABC biết: A AB + AC = 21 cm P Q B C MToán 5-đề 20Câu 1 (5đ). Cho A = 0,5 x 8 : 0,25 x 1 : 0,5 x 1,25 B = 1 +3 +8 +22 +a) Tìm hai số hạng tiếp theo của biểu thức B.b) Tìm giá trị của A và B (bằng cách hợp lí) biết rằng B có 6 số hạng.c) Tìm tỉ số của A và B.Câu 2 (4đ). Cho biểu thức: A = 2,25 x ( a – 12,5) + 4,35a) Tính giá trị của biểu thức A khi a =112,5b) Tìm giá trị của a để biểu thức A có giá trị bé nhất, giá trị bé nhất là bao nhiêu?Câu 3 (4đ). Hiện nay tổng số tuổi của ông, cha và con là 135 tuổi. Tuổi cha bằng 60%số tuổi của ông, tổng số tuổi của cha và con bằng 80% số tuổi của ônga) Tìm số tuổi của mỗi ngời.b) Sau bao lâu tuổi con bằng 31 tuổi cha.Câu 4: (5đ) Cho tam giác vuông ABC ( nh hình vẽ) AB = 15cm ; AC = 12cm ; AM =31AB ; NC = NB.a) So sánh diện tích các tam giác AMC, MBN và MNCb) Trên AB lấy điểm D bất kì . Tìm độ dài AD sao cho diện tích tứ giác ADNC códiện tích là 72cm2.Câu 5: (2đ) Tìm tổng của tất cả các số có 3 chữ số chia hết cho 5 mà chữ số hàng trămchi hết cho 2 và 3.15Toán 5-đề 21Câu 1 (5đ).a) Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 1835 ; 353176 ; 1010 ; 1841 ; 353254b)Tính: (41 + 35% + 0,65 +75% ) x 196 + 4248Câu 2 (4đ). Tìm xa) X : 25 = 136 và có số d là số d lớn nhấtb) (X x 94 + 32 x X – 9X) x 0,5 = 4,5Câu 3 (4đ). Trong đợt kiểm tra định kì lần hai năm học 2005 -2006 lớp 5A đạt đợckết quả nh sau: 41số học sinh đạt điểm 9 và điểm 10, 53 số học sinh còn lại đạt điểm 7và điểm 8, còn lại 12 em đạt điểm 6a) Tính số học sinh của lớp 5Ab) Tính tỉ lệ phần trăm học sinh đạt điểm 7 trở lên.Câu 4 (5đ). Cho tam giác vuông ABC (nh hình vẽ) AB = 40 cm AC= 50 cm. Trêncạnh AB lấy AD = 10 cm từ Đ kẻ đờng thẳng song song cắt BC tại E. Tính diện tíchtam giác BDE. B E D C ACâu 5 (5đ) . Tìm số có 3 chữ số biết rằng số đó chia hết cho 5 thì d 3 chia cho 2 thì d1 chia cho 3 thì vừ chia hết và có số hàng trăm là 8.Toán 5-đề 2216Câu 1 (5đ) .Tính nhanh : A = 110 10642264243,16,282:2,7+++++++ xxxCâu2 (4đ). Tìm X a) 32 x X 50% x X = 2b) X : 0,25 = 518 + 443Câu3 (4đ) .Trong một buổi lao động, một số học sinh đợc chia thành 3 nhóm. Nếu lấy52 số em của nhóm thứ nhất chia đều cho hai nhóm kia thì só học sinh của3 nhómbằng nhau. Nếu bớt nhóm thứ nhất đi 3 em thì số học sinh còn lại của nhám này sẽbằng tổng các em của hai nhóm kia. Tính số học sinh của nhóm ban đầu.Câu 4 (5đ). Cho tam giác ABC có cạnh AB = 25 cm. Trên cạnh BC lấy hai điểm M, Nvới BM = 32MN ; NC = 21 MN , biết đờgn cao MH của tam giác ABM bằng 12 cm.Hãy tìm:a) Diện tích tam giác ABMb) Diện tích tam giác ABC.Câu 5: (2đ) Lớp 5A và 5B có 55 học sinh. Chứng tỏ rằng ít nhất có hai bạn của hailớp có kỉ niệm ngày Sinh nhật của mình trong cùng một tuần.Toán 5-đề 23Câu1 (5đ). a) Tính nhanh: 526152615410001531526+xxb) Không tính tính tích hãy điền dấu <, >, == vào ô trống cho hợp lí A = 93 x96 B = 94 x 95 Câu 2 (4đ). Cho A =35,1 : ( 30,75 x) + 98,83a) Tính giá trị của A khi x =20,75b) Tính giá trị của x để A là số bé nhất có 3 chữ số.Câu 3 (4đ). Bốn năm nữa tuổi của Lan gấp 3 lần tuổi của Lan 4 năm trớc. Hỏi Lannăm nay bao nhiêu tuổi?Câu 4 (4đ). Cho tam giác ABC trong đó MB = MC ;AE =ED =DM. kéo dài BD chocắt AC tạ N. N có phải là điểm giữa cạnh AC không ? Tại sao?17Câu 5: (2đ). Một bạn học sinh thực hiện phép nhân một số có năm chữ số với 18 đợctích đúng là số có sáu chữ số, khi viết xong chữ số ở tích thì bị nhoè không rõ. Em cóthể giúp bạn tìm số bị nhoè mà không cần làm tính nhân không? Biết tích là 186 x 50.Toán 5-đề 24Câu : (5đ). 1)Tính nhanha) 45 x 20,06 +5 x 20,06 2006 x 20,55 + 2005 x 20,06b) 0,125 x 0,25 x 32 x 0,82) Tìm hai phân số ở giữa hai phân số 94 và 116 Câu 2 (4đ). Tìm y: 1) 2518 x y + 25% – 17% x y =22 2) 86,5 y : 8,6 +9,3 = 13,9Câu 3 (4đ). Hai tỉnh A và B cách nhau 186 km . Lúc 6 giờ một ngời đi xe máy từ Ađến B với vận tốc 30 km/ giờ. Lúc 7 giờ một ngời khác đi xe máy từ A về B với vận tốc35km/ giờ. Hỏi lúc mấy giờ thì hai ngời gặp nhau và chỗ gặp nhau cách A bao nhiêuxa?Câu 4 (5đ). Cho hình vuông ABCD đợc tạo thành bởi 4 tam giác và hai hình vuôngnhỏ hơn( hình vẽ) A I Ba) Tính diện tích tam giác AIE.b) Tính diện tích hình vuông ABCD . 10 cm K F 10 cm D C 10 cm ECâu 5: (2đ) có 7 cái bánh chia đều cho 12 em, chia nh thế nào để không chia bất cứcái bánh nào thành 12 phần bằng nhau cả.Toán 5-đề 2518Câu 1 (5đ). Tính bằng cách hợp lí: a) A = 754x + 974x + 1194x ++ 19174x b) B = 0,1 + 0,2 + 0,3 + 0,4 + 0,5 +0,6 + 0,7 + o,8 + 0,9 + 0,10 + 0,11 + +0,18 + 0,19Câu 2 (4đ). Cho P =53,2 : (x – 3,5) +45,8a) Tính giá trị của P khi x = 7,5b) Tìm giá trị của x để P là số lớn nhất có hai chữ số.Câu 3 (4đ). Tốp thợ thứ nhất làm xong một công việc trong 30 ngày.tốp thợ thứ hailàm xong công việc đó trong 40 ngày. Nếu thuê 41 tốp thợ thứ nhất và 51 tốp thợ thhứ hai để làm công việc ấy htì bao nhiêungày sẽ xong?Câu 4: (5đ) Cho tam giác vuông ABC (vuông ở A) , chu vi là 120 cm Chiều cao AH.Độ dài cạnh AC lớn hơn độ dài cạnhBC là 10cm ; cạnh BC = 50cm.a) Tính diện tích tam giác ABCb) Tính chiều cao AHc) Tính AH lấy điểm I sao cho HI = 31AH Tính diện tích tam giácBICCâu 5 (2đ). Hãy chứng minh rằng: trung bình cộng của 5 số tự nhiên liên tiếp là số thứ3.Câu 1 (5đ). Tính tổng bằng cách hợp lí: + 152 + 352 + 632 + 992Câu2(4 điểm). Tính giá trị của X, biết:a) ( X – 21) x 35 = 47 – 21b) ( X + 34 ) x 47= 5 – 67Câu 5: (2đ) Một phép chia có thơng là 5, số d là 2 tổng của số bị chia, số chia và số dlà 106. Tìm số bị chia, số d.Đề thi Toán 519Câu 1 (2đ). Tính nhanh : a) 0,25 x 25 + 19,96 x 31 + 0,15 x25 + 19,96b)21 + 65 + 1211 + 2019 + 3029 + 4241 + 5655 + 7271Câu2(2 điểm). Tính giá trị của X, biết:a) ( X – 21) x 35 = 47 – 21b) ( X + 34 ) x 47= 5 – 67Câu 3 (4đ) . Bạn Hà mua 8 quyển sách chuyện và 6 quyển vở hết 52 000 đồng. BạnTùng mua 4 quyển sách và 9 quyển vở hết 38000 đồng. Hãy tính giá tiền một quyểntruyện, giá tiền một quyển vở?Câu 4 (4đ). Trong kì thi học sinh giỏi vừa qua trờng Tiểu học Kim Đồng đã chọn đợcđội tuyển học sinh giỏi khối 5 gồm có 34 bạn biết rằng 52 số bạn nữ nhiều hơn 21 sốbạn nam là 1 bạn. Hỏi số bạn nữ, số bạn nam của đội tuyển?Câu 5 (4đ). Nếu Lan thêm một tuổi thì tuổi Lan băng 71 tuổi bà và bằng 41 tuổi mẹbiết rằng bà hơn mẹ 27 tuổi. Hỏi tuổi Lan lúc đó?Câu 6 (4đ). Hai vòi nớc chảy vào một bể. Nếu chảy một mình vòi thứ nhất chảy đầybể trong vòng 8 giờ, vòi thứ 2 chảy đầy bể trong vòng 12 giờ.a) Hỏi nếu cả 2 vòi cùng chảy một lúc thì sau mấy giờ đầy bể?b) Ngời ta mở vòi thứ nhất chảy trong 1,5 giờ rồi mới mở vòi thứ 2 cùngchảy. Hỏi sau mấy giờ nữa thì đầy bể?Câu 2 (4đ). Giải bằng hai cách bài toán sau: 6,58 : (0,7 x X ) =9,4Câu 3 (4đ). Hiệu của một STP và một STN là 61,25 , khi viết phép tính một bạn đãquên bỏ dấu phẩy ở số bị trừ và đặt tính nh hai số tự nhiên nên kết quả thu đợc là 7808.Tìm số bị trừ và số trừ.20Câu 4 (5đ). Một hình vuông và một hình tam giác đều có cùng chu vi. Hiệu giữa độdài một cạnh của hình này và một cạnh của hình kia là 4cm. tính chu vi hình tam giácđều và diện tích hình vuông.Câu 5: (2đ) Một phép chia có thơng là 5, số d là 2 tổng của số bị chia, số chia và số dlà 106. Tìm số bị chia, số d.Toán 5-đề 27Câu1 ( 4 điểm) .Tính giá trị của biểu thức:a) Bằng hai cách: ( 27,8 + 16,4 ) x 5b) Bằng cách nhanh nhất : ( 792,81 x 0,25 + 792,81 x 0,75 ) x ( 11 x 9 – 900 x 0,1 – 9 )Câu2(4 điểm). Tính giá trị của X, biết:a) ( X – 21) x 35 = 47 – 21b) ( X + 34 ) x 47= 5 – 67Câu3 ( 4 điểm). Nhằm giúp học sinh vùng lũ lụt, lớp 5A và lớp 5B đã quyên góp đợc một số sách giáo khoa .Biết rằng lớp 5A có 38 học sinh, lớp 5B có 42 học sinh, lớp 5A quyên góp đợc ít hơn lớp 5B là 16 quyển và mỗi học sinh quên góp đợc số sách nh nhau.Tính số sách của mỗi lớp quyên góp đợc.Câu4 (4 điểm). Tổng số tuổi của ba ngời là 115.Tuổi của ngời thứ nhất bằng 2 lần tuổicủa ngời thứ hai cộng với 10.Tuổi của ngời thứ hai bằng 3 lần tuổi của ngời thứ ba trừ đi 5. Hỏi mỗi ngời bao nhiêu tuổi ?Câu5 (4 điểm). Một hình thang có đáy bé dài 12dm, đáy lớn bằng 34đáy bé.Khi kéo dài đáy lớn thêm 5 dm thì diện tích hình thang tăng thêm 20dm2. Tính diện tích ban đầu.Toán 5-đề 28Câu 1( 4 đ) a) Cho hai biểu thức: A = 101 x 50 B = 50 x 49 + 53 x 50Không tính trực tiếp, hãy sử dụng tính chất của phép tính để so sánh giá trị của số A và Bb) Cho 2 phân số : 2713 và 157Không quy đồng tử số, mẫu số hãy so sánh 2 phân số trên.Câu 2( 4 đ) Tính nhanh : 21 41 + 81 + 161 + 321 + 641 + 1281Câu 3 ( 4 đ) Một ngời mua 5 gói kẹo và 4 gói bánh hết 35000 đồng. Một lần khác ng-ời ấy mua 4 gói kẹo và 3 gói bánh hết 27000. Tính giá tiền một gói mỗi loại.Câu 4( 4đ ) Cho hình thang vuông ABCD( xem hình vẽ) có diện tích bằng 16cm2 AB= 31 CD ; kéo dài DA và CB cắt nhau tại M. Tính diện tích tam giác MAB C A B DCâu 5( 4 đ) Khi cộng thêm t số và bớt đi ở mẫu số của phân số 6753 với cùng một số tựnhiên ta đợc một phân số 75. Tìm STN đó.Toán 5-đề 29 Câu 1 (4,5đ) . So sánh A và B biết: A = 10075 + 2118 + 3219 + 41 + 213 + 3213 B = ( 27,5 x 0,1 +2,5 x 0,1) x 2 Câu 2 (3,5đ). Trong một kì thi để đánh số thứ tự danh sách các thí sinh ngời ta phảidùng 3933 chữ số. Hỏi có bao nhiêu thí sinh dự thi?Câu 3: (3đ) So với năm học trớc số học sinh dự thi của huyên A năm nay đã tăng thêm25%. Hỏi so với năm học này, số học sinh dự thi học sinh giỏi của huyện này chiếmbao nhiêu phần trăm?Câu 4 (4đ) . Bạn Hà mua 8 quyển sách chuyện và 6 quyển vở hết 52 000 đồng. BạnTùng mua 4 quyển sách và 9 quyển vở hết 38000 đồng. Hãy túnh giá tiền một quyểntruyện, giá tiền một quyển vở?Câu 5 (5đ). Cho tam giác ABC có cạnh AB = 9cm, cạnh AC = 12cm, trên AB lấy điểmD với AD = 3cm.Trên AC lấy điểm E với AE = 4cm nối B với E, C với D, BE và CDcắt nhau tại I.a) Có bao nhiêu tam giác trong hình này? M22 Là những tam giác nào?b) So sánh diện tích các cặp tam giác BCD và BEC; DIB và EIC A B D C Toán 5-đề 30Câu 1 (5đ). Tính nhanh : c) 0,25 x 25 + 19,96 x 31 + 0,15 x25 + 19,96d)21 + 65 + 1211 + 2019 + 3029 + 4241 + 5655 + 7271Câu 2 (4đ). a) Tìm x biết: 6 x (4 + x) = 3 x x + 36 b) Cho biểu thức y x 10,24 + y x27,36Tính giá trị của biểu thức biết 4,5 x y = 13,5Câu 3 (4đ). Trong kì thi học sinh giỏi vừa qua trơng Tiểu học Kim đồng đã chọn đợcđội tuyển học sinh giỏi khối 5 gồm có 34 bạn biết rằng 52 số bạn nữ nhiều hơn 21 sốbạn nam là một bạn. Hỏi số bạn nữ, số bạn nam của đội tuyển?Câu 4 (5đ). Cho tam giác ABC, M và N lần lợt là trung điểm của các cạnh AB và AC.BN và CM cắt nhau tại G.a) So sánh diện tích hai tam giác GBN và GCNb) So sánh diện tích các tam giác GAB, GBC ,GCAc) Kéo dài AG cắt BC tại K so sánh KB và KC.Câu 5(2đ). So sánh hai phân số: 20061x và 20061+x (với x > 1)Toán 5-đề 3123Câu 1 (4đ). Tính tổng bằng cách hợp lí:a) P = 23 + 67 + 1213 + 2021 + + 380381b) 32 x 20,06 + 7 x 20,06 2006 x 20,35 + 2006 x 20,06Câu 2 (3đ). Một số a chia cho 8 d 3 cà chia cho 3 d 1. Hỏi khi chia số a đó cho 14 dbao nhiêu?Câu 3 (3đ). Cho biểu thức A = 301 + 311 + 321 + + 391 So sánh A với 31Câu 4 (4đ). Nếu Lan thêm một tuổi thì tuổi Lan băng 71 tuổi bà và bằng 41 tuổi mẹbiết rằng bà hơn mẹ 27 tuổi. Hỏi tuổi Lan lúc đó?Câu 5 (4đ). Cho hình tứ giác ABCD trên BC lấy BE = 31BC, trên AD lấy DH = 31AD .So sánh diện tích EACH và ABCD.Câu 6 (2đ) . Một cửa hàng có 100 bao gạo các loại là 1kg, 2kg, 3kg, 4kg, 5kg,100kg.Hỏi có thể chuyển đi 29 bao để đợc21số kg gạo hay không? Vì sao?Toán 5-đề 32Câu 1 (4đ). Tính nhanh các giá trị của các biểu thức sau: a) 1 +2 +3 +3 + 5 + 7 + 8 +10 + + 301b) 37,6 36 + 34,4 32,8 + +5,6 -4 +2,4Câu 2 (3đ). Cho biểu thức A = (x + 21) + (x + 41) +( x + 81) + + (x +256) Tính A khi x = 21Câu 3 (5đ). Lập đợc bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau mà không có số nào có chữsố 6 ?Câu 4 (4đ). Khi cộng hai số thập phân Minh đã viết nhầm dấu phẩy của số hạng thứhai sang bên phải một chữ số, do đó tổng số tìm đợc là 49,1. Đáng lẽ tổng của chúngphải là27,95. Tìm hai số đó.Câu 5 (2đ). Diện tích hình chữ nhật thay đổi nh thế nào khi tăng chiều dài 5% và giảmchiều rộng 5%.24Câu 6 (2đ) . Có 100 tấm bìa sắp xếp theo thứ tự từ 1 đến 100 . Ngời đổi chõ các tấmbìa cách nhau một tấm. Cứ đổi liên tục nh vậy, có đổi đợc dãy bìa sắp xếp theo thứ tựngợc lại không? Vì sao?Toán 5-đề 33 Câu 1: a) (2đ) . Tính nhanh: 82510125103476,06524,02525,104,08,0xxxxxxx ++ b) (3đ) . Khi cộng một số tự nhiên với một số thập phân, do sơ suất một họcsinh đã bỏ quên một dấu phẩy ở phần thập phân của số thập phân nên kết quả bằng807 biết rằng tổng đúng là 241,71. Tìm hai số đó.Câu2 (4đ). Khi nhân một số tự nhiên với 1983, do sơ suất một học sinh đã đặt tíchriêng thẳng cột với nhau trong phép cộng nên kết quả thu đợc bằng 41664. Tìm tíchđúng của phép nhân đó.Câu 3 (4đ). Trong một cửa hàng có 5 rỏ đựng cam và táo( trong mỗi rổ chỉ đựng mộtloại quả cam hoặc táo). Số cam và táo lần lợt trong mỗi rổ là 226 quả, 210 quả, 200quả, 233 quả,263 quả. Sauk hi bán đợc một rổ cam thì ngời bán hàng thấy rằng trongsố rổ cam còn lại số táo nhiều hơn số cam gấp 3 lần. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêuquả táo và cam?Câu 4(5đ). Cho tam giácABC , trên AB lấy điểm M sao cho AM = AB; trên AC lấyđiểm N sao cho AN = 31AC . BN cắt CN tại 0.Tính diện tích ABC. Biết diện tích BOM= 3 cm2 . Câu 5 (2đ) .So sánh A và B, biết: A = 78 x78 (có 78 số) B = 76 x 80 (có 80 số)Toán 5-đề 34Câu 1 (5đ) . Cho 4 chữ số 0, 3, 6, 9 a) Có bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau đợc viết từ 4 chữ số trên?b) Tìm số lớn nhất có 4 chữ số đợc viết từ 4 chữ số trên.Câu 2 (4đ). Cho biểu thức A = 19,8 x 5 +720 : (X – 6)a) Tìm giá trị của X khi A = 139b) Tìm giá trị số tự nhiên của X để biểu thức A có giá trị lớn nhất, giá trị lớn nhất đólà bao nhiêu?Câu 3 (4đ). Có hai thúng đầy quýt nh nhau và năm rổ đầy cam nh nhau. Số quýt ở mỗithúng gấp 3 lần số cam ở mỗi rổ. Nếu lấy mỗi thúng12 quả quýt và mỗi rổ 2 quả camthì số cam còn lại trong các rổ bằng số quýt còn lại trong các thúng. Hỏi lúc đầu cóbao nhiêu quả mỗi loaị?25

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.