Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 7 chữ số khác nhau và chia hết cho 5

Có bao nhiêu số tự nhiên có 7 chữ số phân biệt trong tập {1,2,3,4,5,6,7,8,9} biết rằng tổng các chữ số của chúng là một số lẻ.

một.80640

Câu trả lời chính xác

xem giải pháp

Có bao nhiêu số tự nhiên có 7 chữ số, trong đó 2 tồn tại hai lần, 3 tồn tại ba lần và các số còn lại tồn tại nhiều nhất một lần?

Câu 41723 để điều trị

Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 7 số, cho rằng số 2 gấp đôi, số 3 gấp ba lần và các số còn lại có nhiều nhất một lần?

Câu trả lời chính xác: Tiến sĩ

phương pháp giải quyết

– Đếm số có chữ số \ (7 \) được chọn từ các số, bao gồm 2 \ (2) và 3 \ (3 \) bao gồm tiền tố \ (0 \).

– Đếm các số có chữ số \ (7 \) được chọn từ các số, trong đó có 2 chữ số \ (2 \) và 3 chữ số \ (3) trong đó chỉ có \ 0 là viết tắt.

Đánh giá chương 2 – xem chi tiết

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.