Có bao nhiêu giá trị m nguyên thuộc khoảng (-10 10) để hàm số đồng biến

Có bao nhiêu số nguyên m∈-10; 10 để hàm số y = m2x4-24m-1×2 + 1 đồng biến trong khoảng thời gian 1; + ∞

c. 16

Câu trả lời chính xác

xem giải pháp

Có bao nhiêu số nguyên m trong khoảng -10; 10 để hàm số y = x3-mx + 2 đồng biến trên 2; + ∞?

B. Ngày 15

Câu trả lời chính xác

xem giải pháp

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.