Cho lượng dư anilin phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 0 05 mol HCl lượng muối thu được bằng

28 tháng 8 năm 2021 219

B 14,2 gam.

Câu trả lời chính xác

nanilin = 2nH2SO4 = 0,05 * 2 = 0,1 mol => mmuoi = manilin + maxit = 0,1 * 93 + 0,05 * 98 = 14,2 gam Đáp án được chọn là: B

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Cho anilin tác dụng vừa đủ với dung dịch axit clohiđric thu được 38,85 gam muối. Phản ứng khối anilin

Xem câu trả lời ” 28 tháng 8 năm 2021 5,742

Cho m gam amin bazơ X phản ứng với dung dịch axit clohiđric vừa đủ thu được M + 7,3 gam muối. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 23,52 lít khí O2. có thể là X

Xem câu trả lời ” 28 tháng 8 năm 2021 3860

Để có 0,1 mol amin X phản ứng với dung dịch HCl vừa đủ thu được 9,55 gam muối. Vậy công thức phân tử của X là

Xem câu trả lời ” 28 tháng 8 năm 2021 2.022

Cho 4,5 gam amin X (no, đơn chức, mạch hở) phản ứng hoàn toàn với dung dịch axit clohiđric dư, thu được 8,15 gam muối. Số nguyên tử hiđro trong phân tử X là

Xem câu trả lời ” 28 tháng 8 năm 2021 1.919

Cho 5,9 gam amin X (no, đơn chức, mạch hở) phản ứng hết với dung dịch axit clohiđric dư, thu được 9,55 gam muối. Số nguyên tử H trong phân tử X là

Xem câu trả lời ” 28 tháng 8 năm 2021 1.696

Những chất phản ứng được với dung dịch FeCl3 tạo ra kết tủa là:

Xem câu trả lời ” 28 tháng 8 năm 2021 1.584

Hỗn hợp X gồm AlCl3 và CuCl2. Hòa tan hỗn hợp X vào nước dư thu được 200 ml dung dịch A. Sục khí metylamin đến dư vào dung dịch A thu được 11,7g kết tủa. Mặt khác, cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch A thu được 9,8 gam kết tủa. Nồng độ mol của AlCl3 và CuCl2 trong dung dịch A lần lượt là

Xem câu trả lời ” 28 tháng 8 năm 2021 1,055

Bốn ống nghiệm đựng các hỗn hợp sau: (1) benzen + phenol; (ii) Anilin + dd HCl dư; (3) Anilin + dd NaOH; (4) Anilin + H2O. Ống nghiệm nào có hiện tượng tách chất lỏng?

Xem câu trả lời ” 28 tháng 8 năm 2021 889

Cho 15 g hỗn hợp hai amin đơn chức tác dụng vừa đủ với V mL dung dịch HCl 0,75 M, thu được dung dịch chứa 23,76 g hỗn hợp muối. Giá trị V.

Xem câu trả lời ” 28 tháng 8 năm 2021 627

Cho 6,2 gam metylamin (CH3NH2) tác dụng vừa đủ với axit clohiđric. Khối lượng muối thu được là

Xem câu trả lời ” 28 tháng 8 năm 2021 525

Amin bazơ đơn chức X tác dụng vừa đủ với lượng dư axit clohiđric trong 120 mL dung dịch HCl 0,1 M thu được 0,81 g muối. X là

Xem câu trả lời ” 28 tháng 8 năm 2021 465

Cho các đồng phân C3H9N phản ứng với dung dịch axit clohiđric thì có thể tạo ra bao nhiêu muối?

Xem câu trả lời ” 28 tháng 8 năm 2021 434

Cách nào sau đây để phân biệt hai khí NH3 và CH3NH2?

Xem câu trả lời ” 28 tháng 8 năm 2021 400

Ống nghiệm nào sau đây chứng tỏ có sự phân li chất lỏng?

Xem câu trả lời ” 28 tháng 8 năm 2021 309

Cho 7,2 gam etylamin vào dung dịch HNO3 loãng, phản ứng xong thu được m gam muối khan. giá trị m là

Xem câu trả lời ” 28 tháng 8 năm 2021 218

Ngày 19 tháng 6 năm 2021 184

B 14,2 gam.

Câu trả lời chính xác

nanilin = 2nH2SO4 = 0,05 * 2 = 0,1 mol => mmuoi = manilin + maxit = 0,1 * 93 + 0,05 * 98 = 14,2 gam Đáp án được chọn là: B

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Cho anilin tác dụng vừa đủ với dung dịch axit clohiđric thu được 38,85 gam muối. Phản ứng khối anilin

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 5.795

Cho m gam amin bazơ X phản ứng với dung dịch axit clohiđric vừa đủ thu được M + 7,3 gam muối. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 23,52 lít khí O2. có thể là X

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 2768

Cho 4,5 gam amin X (no, đơn chức, mạch hở) phản ứng hoàn toàn với dung dịch axit clohiđric dư, thu được 8,15 gam muối. Số nguyên tử hiđro trong phân tử X là

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 1.186

Để có 0,1 mol amin X phản ứng với dung dịch HCl vừa đủ thu được 9,55 gam muối. Vậy công thức phân tử của X là

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 1.137

Cho 5,9 gam amin X (no, đơn chức, mạch hở) phản ứng hết với dung dịch axit clohiđric dư, thu được 9,55 gam muối. Số nguyên tử H trong phân tử X là

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 1.134

Cho 6,2 gam metylamin (CH3NH2) tác dụng vừa đủ với axit clohiđric. Khối lượng muối thu được là

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 723

Cho m gam amin bazơ X phản ứng với dung dịch axit clohiđric vừa đủ thu được M + 3,65 gam muối. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 8,4 lít khí O2. có thể là X

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 601

Những chất phản ứng được với dung dịch FeCl3 tạo ra kết tủa là:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 473

Bốn ống nghiệm đựng các hỗn hợp sau: (1) benzen + phenol; (ii) Anilin + dd HCl dư; (3) Anilin + dd NaOH; (4) Anilin + H2O. Ống nghiệm nào có hiện tượng tách chất lỏng?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 461

Hỗn hợp X gồm AlCl3 và CuCl2. Hòa tan hỗn hợp X vào nước dư thu được 200 ml dung dịch A. Sục khí metylamin đến dư vào dung dịch A thu được 11,7g kết tủa. Mặt khác, cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch A thu được 9,8 gam kết tủa. Nồng độ mol của AlCl3 và CuCl2 trong dung dịch A là

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 432

Cho 15 g hỗn hợp hai amin đơn chức tác dụng vừa đủ với V mL dung dịch HCl 0,75 M, thu được dung dịch chứa 23,76 g hỗn hợp muối. Giá trị V.

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 357

Amin bazơ đơn chức X tác dụng vừa đủ với lượng dư axit clohiđric trong 120 mL dung dịch HCl 0,1 M thu được 0,81 g muối. X là

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 319

Cách nào sau đây để phân biệt hai khí NH3 và CH3NH2?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 309

Cho các đồng phân C3H9N phản ứng với dung dịch axit clohiđric thì có thể tạo ra bao nhiêu muối?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 300

Trung hoà 11,8 g monoamin cần 200 ml dung dịch axit clohiđric 1 M. CTPT của X là

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 279

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.