Cho hai điện trở R1=R2 60 ôm được mắc song song với nhau điện trở tương đương của đoạn mạch đó là

Câu trả lời:

$ a) R_ {td} = 10Ω

b) I_1 = 0,04A; I_2 = 0,2A; I = 0,24 nghìn đô la

c) Tôi ≈0,09A $

Giải thích các bước:

$ a) $ Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm $ R_1 // R_2 $

R_ {tđ} = \ dfrac {R_1.R_2} {R_1 + R_2} = \ dfrac {60.12} {60 + 12} = 10Ω

b) vì R1 // R2 nên U1 = U2 = U

Dòng điện chạy qua R1

I_1 = \ dfrac {U_1} {R_1} = \ dfrac {2,4} {60} = 0,04A

Dòng điện chạy qua R2

I_2 = \ dfrac {U_2} {R_2} = \ dfrac {2,4} {12} = 0,2A

Dòng điện chạy qua mạch chính

$ I = I_1 + I_2 = 0,04 + 0,2 = 0,24A

c) Cho R3 mắc nối tiếp với đoạn mạch trên. $ U $ không đổi

Đoạn mạch gồm R3nt (R1 // R2)

Điện trở tương đương của mạch lúc này

$ R ‘_ {tđ} = R_3 + \ dfrac {R_1.R_2} {R_1 + R_2} = 16 + 10 = 26Ω

Dòng điện mạch chính tại thời điểm này

I ‘= \ dfrac {U} {R’ _ {tđ}} = \ dfrac {2,4} {26} ≈0,09A

Cho đoạn mạch gồm hai điện trở R1 = 30Ω và R2 = 60Ω mắc song song. Điện trở tương đương của đoạn mạch có giá trị:

một.

B.

c.

Tiến sĩ ..

bài báo

Cho hai điện trở R1 = 60 Ω và R2 = 40 Ω mắc song song giữa hai điểm A và B với hiệu điện thế không đổi U = 120V. Tính toán:

một. Điện trở tương đương của đoạn mạch.

b- Cường độ dòng điện qua mỗi điện trở và qua mạch chính.

c. Giả sử R2 là một biến trở dây cố định có điện trở 0,5.10-6 µm, có 150 vòng dây quấn quanh lõi hình trụ tròn có đường kính 2,5 cm. Tính diện tích tiết diện của dây dẫn làm biến trở.

Câu trả lời:

$ a) R_ {td} = 10Ω

b) I_1 = 0,04A; I_2 = 0,2A; I = 0,24 nghìn đô la

c) Tôi ≈0,09A $

Giải thích các bước:

$ a) $ Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm $ R_1 // R_2 $

R_ {tđ} = \ dfrac {R_1.R_2} {R_1 + R_2} = \ dfrac {60.12} {60 + 12} = 10Ω

b) vì R1 // R2 nên U1 = U2 = U

Dòng điện chạy qua R1

I_1 = \ dfrac {U_1} {R_1} = \ dfrac {2,4} {60} = 0,04A

Dòng điện chạy qua R2

I_2 = \ dfrac {U_2} {R_2} = \ dfrac {2,4} {12} = 0,2A

Dòng điện chạy qua mạch chính

$ I = I_1 + I_2 = 0,04 + 0,2 = 0,24A

c) Cho R3 mắc nối tiếp với đoạn mạch trên. $ U $ không đổi

Đoạn mạch gồm R3nt (R1 // R2)

Điện trở tương đương của mạch lúc này

$ R ‘_ {tđ} = R_3 + \ dfrac {R_1.R_2} {R_1 + R_2} = 16 + 10 = 26Ω

Dòng điện mạch chính tại thời điểm này

I ‘= \ dfrac {U} {R’ _ {tđ}} = \ dfrac {2,4} {26} ≈0,09A

\ (\ start {array} {l} a) Thực hiện như sau: {R_1} // {R_2} // {R_3} \\ => \ frac {1} {{R_ {td}}} = \ frac { 1} {{R_1}} + \ frac {1} {{R_2}}} + \ frac {1} {{{R_3}}} \\ = \ frac {1} {{60}} + \ frac {1 } {{60}} + \ frac {1} {{60}} \\ => {R_ {td}} = 20 (\ Omega) \\ b) U = {U_1} = {U_2} = {U_3} \\ I = \ frac {U} {{{R_ {td}}}} = \ frac {{20}} {{20}} = 1 (A) \\ {I_1} = {I_2} = {I_3} = \ frac {U} {{{R_1}}} = \ frac {{20}} {{60}} = 0,333 (a)

\ end {array} \)

  • học thuyết
  • Nhiều lựa chọn
  • Câu hỏi và trả lời
  • bài tập sgk

Cho hai điện trở R1 = R2 = 60w mắc vào hai điểm A, B. Nếu mắc R1 song song với R2 thì điện trở của R’AB đối với đoạn mạch khi đo là bao nhiêu?
A. R’AB = 240 Watts

B. R’AB = 30 watt

C. R’AB = 120 W

D. R’AB = 360 Watts

Câu hỏi tương tự

Ba điện trở R1, R2, R3 mắc vào nguồn có hiệu điện thế không đổi UAB. Khi mắc song song ba điện trở thì cường độ dòng điện qua R1, qua R2, qua R3 lần lượt là I1 = 3A; I2 = 1a, I3 = 1,5a

a) Khi mắc nối tiếp ba điện trở thì cường độ dòng điện qua mỗi điện trở là bao nhiêu?

b) Cho biết các điện trở R1, R2, R3 sẽ bị hỏng nếu hiệu điện thế đặt ở hai đầu mỗi điện trở vượt quá giới hạn Ugh = 12V. Khi ba điện trở mắc nối tiếp, tìm U AB để ba điện trở không bị hỏng

Câu hỏi liên quan

1, cho hai điện trở R1 = 3 ôm, R2 = 6 ôm song song với đoạn mạch có hiệu điện thế Ua, tính điện trở tương đương của đoạn mạch b, nếu U = 24V thì cường độ dòng điện qua mạch và điện trở qua 2 là bao nhiêu, 3 điện trở R1 = 6 Ohms, R2 = 12 ohms, R3 = 4 ohms mắc song song. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế U thì cường độ dòng điện trong mạch chính là 3A, tính điện trở tương đương của đoạn mạch? b, Tính hiệu điện thế U giữa hai đầu đoạn mạch

c, Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.