Cho biet moi gen quy dinh mot tinh trang va gen troi la troi hoan toan theo li thuyet phep lai 205f92579f2e1e8c1a24fbb831171193

Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng và gen trội là trội hoàn toàn theo lí thuyết, phép lai

>> Ôn thi THPT Quốc gia và Đại học năm 2022 tại Tuyensinh247.com trực tuyến. Học mọi lúc mọi nơi với giáo viên giỏi, đầy đủ các khóa học: Nền tảng lớp 12; Chuẩn bị cho kỳ thi cấp tốc. Câu hỏi luyện tập các loại; xem xét có chọn lọc.

Cho biet moi gen quy dinh mot tinh trang va gen troi la troi hoan toan theo li thuyet phep lai 205f92579f2e1e8c1a24fbb831171193

Học sinh – Lớp 12

Một câu hỏi:

chứng tỏ mỗi gen quy định một tính trạng, các gen phân li độc lập, gen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Về mặt lí thuyết, phép lai AaBbDdEe × AaBbDdEe cho đời con có kiểu hình mang 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn.

  • một 27/128
  • Loại bỏ 27/256
  • 27/64
  • dễ 54/128

Giải thích chi tiết:

Phép lai: AaBbDdEe × AaBbDdEe

Nhận xét: Ở P, chúng đều có dạng: dị hợp tử × dị hợp tử và đều cho đời con Phân li: 3 trội: 1 lặn ở mỗi tính trạng.

Tỉ lệ kiểu hình mang hai tính trạng lặn và hai tính trạng trội là \ (C_4 ^ 2 \ times {\ left ({\ frac {3} {4}} \ right) ^ 2} \ times {\ left ({\ frac { 1} {4}} \ right) ^ 2} = \ frac {{54}} {{256}} = \ frac {{27}} {{128}} \)

chọn

Quảng cáo

Cho biet moi gen quy dinh mot tinh trang va gen troi la troi hoan toan theo li thuyet phep lai 55624e2b72e36c90ebde6101e0795c49

Câu hỏi trước Câu hỏi tiếp theo

Cho biet moi gen quy dinh mot tinh trang va gen troi la troi hoan toan theo li thuyet phep lai 59db5e3332443d5a367126f9ef2d7a45

Đề thi thử lớp 12 – xem ngay

>> Chuẩn bị cho các bạn trúng tuyển và thi đại học năm 2022 tại Tuyensinh247.com trực tuyến. Học mọi lúc mọi nơi với giáo viên giỏi, đầy đủ các khóa học: Nền tảng lớp 12; Chuẩn bị cho kỳ thi cấp tốc. Câu hỏi luyện tập các loại; xem xét có chọn lọc.

Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn. Về mặt lí thuyết, phép lai nào sau đây tạo ra đời con có 8 kiểu gen và 4 kiểu hình?

một. AaBbDd x aabbDD

B. Abed × Abed

c. AaBbDd x aabbdd

Tiến sĩ .. AaBbDd x AaBbDD

Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn. Về mặt lí thuyết, phép lai nào sau đây tạo ra đời con có 8 kiểu gen và 4 kiểu hình?

một. AaBbDd x aabbDD

B. Abed × Abed.

c. AaBbDd x aabbdd

Tiến sĩ .. AaBbDd x AaBbDD

Câu hỏi tương tự

(1) aaBbDd x AaBBdd (2) AaBbDd x aabbdd (3) AabbDd x aaBbdd

Theo lí thuyết, trong các phép lai trên, có bao nhiêu phép lai cho đời con có 4 kiểu hình, với tỉ lệ mỗi kiểu là 25%?

A 6

b 2

c 4

d 3

(1) aabbDd x AaBBdd.

(3) Giường x aaaBbdd.

(5) Giường x aaBbDd.

(7) Giường x Cái giường.

Theo lí thuyết, trong các phép lai trên, số phép lai thu được đời con có 4 kiểu hình theo tỉ lệ 1: 1: 1: 1 là:

một. 2

B. 4

c. 5

Tiến sĩ .. 3

1. aaBbDd x AaBBdd 2. AaBbDd x aabbDd 3. Abed x Abed

7. Abed x Abed 8. AABbdd x AabbDd

một. 5

B.3

c.4

Tiến sĩ ..6

Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định, alen trội là trội hoàn toàn. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, trong các phép lai sau đây, có bao nhiêu chủng có 4 loại kiểu hình, với tỉ lệ mỗi loại chiếm 25%?

I. aaBbDd × AaBBdd. thứ hai. Aa Bbad × Abed.

Ngày thứ ba. AAbbDd × aaaBbdd. Thứ tư. aaBbDD × Giường.

V. AaBbDD × aaBbDd. Tại vì. Cái giường × Giường ngủ.

vii. Abed × Abed. viii. Abed × Abed.

một. 4.

Loại bỏ. 2.

. 5.

dễ. 3.

Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định, alen lặn là trội hoàn toàn. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phép lai sau đây cho đời con có 4 kiểu hình theo tỉ lệ 1: 1: 1: 1?

I. aaBbDd × AaBBdd. thứ hai. Aa Babad × Abed. Ngày thứ ba. AAbbDd × aaBbdd.

Thứ tư. aaBbDD × Giường. V. AaBbDD × aaBbDd. Tại vì. Abed × Abed.

vii. Abed × Abed. viii. Abed × Abed.

một. 3 xe lai.

B. 5 xe hybrid.

c. 4 xe hybrid.

Tiến sĩ .. 2 con lai.

Cho 3 cặp gen Aa, Bb và Dd, mỗi cặp gen quy định một tính trạng, lặn hoàn toàn và phân li độc lập các cặp gen. Tỉ lệ kiểu hình của cá thể có kiểu gen aabbdd được tạo ra từ phép lai AaBbDd x AaBbDd là

A 1/64

b 1/16

c 1/24

d 1/4

1. AAbbDd × AaBBDd

3. aaBbdd × AaBbdd

(1) AaBbdd x AaBBdd

(3) nô lệ × aaBbDD

(5) Giường × Giường D

(7) Giường × Giường

Có bao nhiêu phép lai có tỉ lệ kiểu hình 3: 3: 3: 3: 3: 1: 1: 1: 1: 1?

(1) Aabed (2) Aabed (3) Aabed

(7) AaBBDD (8) Abed

cho thấy mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, quá trình nguyên phân không xảy ra đột biến. Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDd × AaBbDd cho đời con có bao nhiêu kiểu gen, bao nhiêu kiểu hình?

một. 12 kiểu gen và 4 kiểu hình

B. 4 loại kiểu gen và 6 loại kiểu hình

c. 12 kiểu gen và 8 kiểu hình

Tiến sĩ .. 27 kiểu gen và 8 kiểu hình

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.