Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực không được hình thành trên cơ sở

Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực thường có những điểm tương đồng về

A. Thành phần dân tộc

B. Mục tiêu phát triển và lợi ích

C- Lịch sử xây dựng và bảo vệ quê hương

D- Trình độ văn hóa, học vấn

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.