Cac de thi violympic lop 9 vong 16 69a4b3c309ca45410de00ea46c9d52b5

Các đề thi violympic lớp 9 vòng 16

Cac de thi violympic lop 9 vong 16 69a4b3c309ca45410de00ea46c9d52b5

Your browser is no longer supported. Update it to get the best YouTube experience and our latest features. Learn more

Remind me later

có ai có các dạng câu hỏi đề thi VIOLYMPIC lớp 9 vòng 16 ko cho mình xin! nếu là dân thì VIOLYMPIC thì hãy giúp đỡ nhau

BÀI THI SỐ 1Chọn đáp án đúng:Câu 1:Hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại hai điểm A và B. Vẽ hai dây AC và BD của (O) sao cho hai dâynày lần lượt cắt (O’) tại C’ và D’. Khi đó:C’D’ // CDC’D’ cắt CDC’D’ // ABAB // CDCâu 2:Gọi là hai nghiệm của phương trình: . Khi đó:Câu 3:Gọi là hai nghiệm của phương trình: . Biết , thế thì: và và và và Câu 4:Đường phân giác trong của góc A trong tam giác ABC cắt BC tại M. Vẽ tia Mx trên nửa mặt phẳng bờ BC chứa A sao cho và tia Mx cắt cạnh AC tại Q. Khẳng định nào sau đây là sai ?Tứ giác ABMQ nội tiếpMB = MQCâu 5:Biết phương trình có một nghiệm bằng – 3 thì nghiệm kia bằng:6một số khácCâu 6:Phương trình có một nghiệm , thế thì bằng:Câu 7: và là hai nghiệm của phương trình bậc hai:Câu 8:Gọi là hai nghiệm của phương trình: . Khi đó:Câu 9:Đường thẳng (d) song song với đường thẳng cắt Ox tại A, cắt Oy tại B với AB = 15. Khẳng định nào sau đây về đường thẳng (d) là sai ?có hệ số góc tạo với trục Ox một góc nhọncó tung độ gốc là 9 hoặc – 9có một trong ba khẳng định trên là saiCâu 10:Cho phương trình , trong đó . Nếu hiệu các nghiệm của phương trình bằng 1 thì bằng:BÀI THI SỐ 1Chọn đáp án đúng:Câu 1:Cho đường tròn (O) và dây AB. Gọi S là điểm chính giữa của cung nhỏ AB. Qua S vẽ hai dây cung SD và SC sao cho hai dây này lần lượt cắt AB tại H và E. Khẳng định nào sau đây là sai ?Tứ giác CDHE nội tiếpCâu 2:Gọi là hai nghiệm của phương trình: . Khi đó:Câu 3:Hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại hai điểm A và B. Vẽ hai dây AC và BD của (O) sao cho hai dâynày lần lượt cắt (O’) tại C’ và D’. Khi đó:C’D’ // CDC’D’ cắt CDC’D’ // ABAB // CDCâu 4:Gọi là hai nghiệm của phương trình: . Khi đó:Câu 5: và là hai nghiệm của phương trình:Câu 6:Cho hàm số . Phương trình đường thẳng cắt đồ thị hàm số tại các điểm có hoành độ và là:Câu 7:Gọi là hai nghiệm của phương trình: . Khi đó:Câu 8:Biết phương trình có một nghiệm bằng – 3 thì nghiệm kia bằng:6một số khácCâu 9:Cho đường tròn tâm O bán kính bằng 2 có tâm ở gốc tọa độ và ba điểm A(1; 1), B( ), C(1; 2). Vị trí của ba điểm A, B, C đối với đường tròn (O) là:A nằm trong, B nằm trên, C nằm ngoài (O)A nằm trên, B nằm trong, C nằm ngoài (O)A nằm trong, B nằm ngoài, C nằm trên (O)A nằm ngoài, B nằm trên, C nằm trong (O)Câu 10:Đường thẳng (d) song song với đường thẳng cắt Ox tại A, cắt Oy tại B với AB = 15. Khẳng định nào sau đây về đường thẳng (d) là sai ?có hệ số góc tạo với trục Ox một góc nhọncó tung độ gốc là 9 hoặc – 9có một trong ba khẳng định trên là saiBÀI THI SỐ 1Chọn đáp án đúng:Câu 1:Khẳng định nào sau đây là sai ?Phương trình có nghiệm kép là:Câu 2:Gọi là hai nghiệm của phương trình: . Khi đó:Câu 3:Đường phân giác trong của góc A trong tam giác ABC cắt BC tại M. Vẽ tia Mx trên nửa mặt phẳng bờ BC chứa A sao cho và tia Mx cắt cạnh AC tại Q. Khẳng định nào sau đây là sai ?Tứ giác ABMQ nội tiếpMB = MQCâu 4:2 và – 5 là hai nghiệm của phương trình bậc hai:Câu 5:Cho hàm số . Phương trình đường thẳng cắt đồ thị hàm số tại các điểm có hoành độ và là:Câu 6: và là hai nghiệm của phương trình bậc hai:Câu 7:Phương trình có một nghiệm , thế thì bằng:Câu 8:Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O), đường cao AH. Kẻ đường kính AE. Gọi K là giao điểm thứ hai của AH và (O). Tứ giác BCEK là:hình thang cânhình bình hànhhình chữ nhậthình vuôngCâu 9:Phương trình có hai nghiệm dương khi và chỉ khi:Câu 10:Đường thẳng (d) song song với đường thẳng cắt Ox tại A, cắt Oy tại B với AB = 15. Khẳng định nào sau đây về đường thẳng (d) là sai ?có hệ số góc tạo với trục Ox một góc nhọncó tung độ gốc là 9 hoặc – 9có một trong ba khẳng định trên là saiBÀI THI SỐ 1Chọn đáp án đúng:Câu 1:Gọi là hai nghiệm của phương trình: . Biết , thế thì: và và và và Câu 2:Cho là hai nghiệm của phương trình: . Biết , thế thì: và và và và Câu 3:Khẳng định nào sau đây là sai ?Phương trình có nghiệm kép là:Câu 4:Cho hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc ngoài với nhau tại E. Qua E vẽ hai cát tuyến AEC và BED (A và B thuộc (O); C và D thuộc (O’)). Khi đó tứ giác ABCD là:hình bình hànhhình thanghình thang cânhình thang vuôngCâu 5: và là hai nghiệm của phương trình bậc hai:Câu 6:Điểm M có hoành độ dương thuộc đồ thị hàm số và cách đều hai trục tọa độ thì có tọa độ là:một đáp số khácCâu 7: và là hai nghiệm của phương trình:Câu 8:Gọi là hai nghiệm của phương trình: . Khi đó:Câu 9:Cho nửa đường tròn đường kính AB, K là điểm chính giữa của cung AB. Vẽ bán kính OC sao cho . M là giao điểm của AC và OK. Kết quả so sánh MO và MC là:MO = MCMO > MCMO < MCMO = 2MCCâu 10:Nếu là nghiệm của phương trình và là hai nghiệm của phương trình , thì:Ba kết quả trên đều saiBÀI THI SỐ 2Điền kết quả thích hợp vào chỗ ( ):Câu 1:Hai dây cung song song AB và DC của đường tròn (O; 5cm) nằm về hai phía đối với tâm O, có độ dài lần lượt là 6cm và 8cm (B thuộc cung nhỏ AC). Diện tích hình thang ABCD là .Câu 2:Biết đồ thị hàm số đi qua điểm , thế thì (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân)Câu 3:Cho hàm số . Tập các giá trị của để hàm số có giá trị bằng 12 là { } (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu “;”)Câu 4:Biết đồ thị hàm số đi qua điểm , thế thì Câu 5:Cho hình thang vuông ABCD, đường cao AB = 8cm, hai cạnh đáy AD = 2cm và BC = 8cm. Khi đó CD = cm.Câu 6:Cho hình vuông ABCD, M thuộc cạnh AB; N thuộc cạnh AD sao cho . CM và CN lần lượt cắt BD tại E và F. Số đường tròn đi qua điểm ( ) trong 8 điểm A, B, C, D, M, N, E, F là Câu 7:Cho hình vuông ABCD, M thuộc cạnh AB; N thuộc cạnh AD sao cho . CM và CN lần lượt cắt BD tại E và F. Biết , thế thì = .Câu 8:Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O; R) và có AB // CD; AB = R; CD = R ; O ở ngoài tứ giác. Khi đó = .Câu 9:Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O), số đo bằng độ của các cung AB, BC, CD, DA lần lượt là . Khi đó = .Câu 10:Hàm số đạt giá trị lớn nhất bằng 1 khi BÀI THI SỐ 1Chọn đáp án đúng:Câu 1:Cho hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc ngoài với nhau tại E. Qua E vẽ hai cát tuyến AEC và BED (A và B thuộc (O); C và D thuộc (O’)). Khi đó tứ giác ABCD là:hình bình hànhhình thanghình thang cânhình thang vuôngCâu 2:Hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại hai điểm A và B. Vẽ hai dây AC và BD của (O) sao cho hai dâynày lần lượt cắt (O’) tại C’ và D’. Khi đó:C’D’ // CDC’D’ cắt CDC’D’ // ABAB // CDCâu 3:Gọi là hai nghiệm của phương trình: . Khi đó:Câu 4:Gọi là hai nghiệm của phương trình: . Biết , thế thì: và và và và Câu 5: và là hai nghiệm của phương trình bậc hai:Câu 6:Cho hàm số . Phương trình đường thẳng cắt đồ thị hàm số tại các điểm có hoành độ và là:Câu 7:Gọi là hai nghiệm của phương trình: . Khi đó:Câu 8:Biết phương trình có một nghiệm bằng – 3 thì nghiệm kia bằng:6một số khácCâu 9:Nếu là nghiệm của phương trình và là hai nghiệm của phương trình , thì:Ba kết quả trên đều saiCâu 10:Đường thẳng (d) song song với đường thẳng cắt Ox tại A, cắt Oy tại B với AB = 15. Khẳng định nào sau đây về đường thẳng (d) là sai ?có hệ số góc tạo với trục Ox một góc nhọncó tung độ gốc là 9 hoặc – 9có một trong ba khẳng định trên là saiBÀI THI SỐ 2Điền kết quả thích hợp vào chỗ ( ):Câu 1:Biết đồ thị hàm số đi qua điểm , thế thì (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân)Câu 2:Cho hình thang vuông ABCD, đường cao AB = 8cm, hai cạnh đáy AD = 2cm và BC = 8cm. Khi đó CD = cm.Câu 3:Biết đồ thị hàm số đi qua điểm , thế thì Câu 4:Hai dây cung song song AB và DC của đường tròn (O; 5cm) nằm về hai phía đối với tâm O, có độ dài lần lượt là 6cm và 8cm (B thuộc cung nhỏ AC). Diện tích hình thang ABCD là .Câu 5:Cho hàm số . Khi đó (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân)Câu 6:Cho hàm số . Tìm để hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại . Kết quả là Câu 7:Cho tứ giác ABCD nội tiếp được đường tròn; AC cắt BD tại I. Nếu thì = .Câu 8:Cho hình vuông ABCD, M thuộc cạnh AB; N thuộc cạnh AD sao cho . CM và CN lần lượt cắt BD tại E và F. Số đường tròn đi qua điểm ( ) trong 8 điểm A, B, C, D, M, N, E, F là Câu 9:Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O; R) và có AB // CD; AB = R; CD = R ; O ở ngoài tứ giác. Khi đó = .Câu 10:Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) và M thuộc (O), không trùng các đỉnh A, B, C. Gọi P, Q, R lần lượt là hình chiếu vuông góc của M xuống BC, CA, AB. Biết , thế thì = .BÀI THI SỐ 2Điền kết quả thích hợp vào chỗ ( ):Câu 1:Cho hàm số . Tập các giá trị của để hàm số có giá trị bằng 12 là { } (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu “;”)Câu 2:Cho đường tròn (O; 15cm), dây BC = 24cm. Các tiếp tuyến của đường tròn tại B và C cắt nhau ở A. Dây BC cắt OA tại H. Khi đó OH = cm.Câu 3:Biết đồ thị hàm số đi qua điểm , thế thì Câu 4:Biết đồ thị hàm số đi qua điểm , thế thì (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân)Câu 5:Hai dây cung song song AB và DC của đường tròn (O; 5cm) nằm về hai phía đối với tâm O, có độ dài lần lượt là 6cm và 8cm (B thuộc cung nhỏ AC). Diện tích hình thang ABCD là .Câu 6:Cho tứ giác ABCD nội tiếp được đường tròn; AC cắt BD tại I. Nếu thì = .Câu 7:Cho hình vuông ABCD, M thuộc cạnh AB; N thuộc cạnh AD sao cho . CM và CN lần lượt cắt BD tại E và F. Biết , thế thì = .Câu 8:Cho hình vuông ABCD, M thuộc cạnh AB; N thuộc cạnh AD sao cho . CM và CN lần lượt cắt BD tại E và F. Số đường tròn đi qua điểm ( ) trong 8 điểm A, B, C, D, M, N, E, F là Câu 9:Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O), số đo bằng độ của các cung AB, BC, CD, DA lần lượt là . Khi đó = .Câu 10:Hàm số đạt giá trị lớn nhất bằng 1 khi BÀI THI SỐ 1Chọn đáp án đúng:Câu 1:2 và – 5 là hai nghiệm của phương trình bậc hai:Câu 2:Hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại hai điểm A và B. Vẽ hai dây AC và BD của (O) sao cho hai dâynày lần lượt cắt (O’) tại C’ và D’. Khi đó:C’D’ // CDC’D’ cắt CDC’D’ // ABAB // CDCâu 3:Phương trình nào sau đây không có hai nghiệm phân biệt ?, với Câu 4:Gọi là hai nghiệm của phương trình: . Khi đó:Câu 5:Cho hàm số . Phương trình đường thẳng cắt đồ thị hàm số tại các điểm có hoành độ và là:Câu 6: và là hai nghiệm của phương trình:Câu 7:Cho tam giác có . Đường tròn (O) nội tiếp tam giác, tiếp xúc với AB, AC, BC theo thứ tự tại D, E, F. Số đo cung lớn DE bằng:Câu 8:Biết phương trình có một nghiệm bằng – 3 thì nghiệm kia bằng:6một số khácCâu 9:Nếu là nghiệm của phương trình và là hai nghiệm của phương trình , thì:Ba kết quả trên đều saiCâu 10:Cho phương trình , trong đó . Nếu hiệu các nghiệm của phương trình bằng 1 thì bằng:BÀI THI SỐ 2Điền kết quả thích hợp vào chỗ ( ):Câu 1:Cho hàm số . Khi đó (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân)Câu 2:Biết đồ thị hàm số đi qua điểm , thế thì (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân)Câu 3:Cho đường tròn (O; 15cm), dây BC = 24cm. Các tiếp tuyến của đường tròn tại B và C cắt nhau ở A. Dây BC cắt OA tại H. Khi đó OH = cm.Câu 4:Hai dây cung song song AB và DC của đường tròn (O; 5cm) nằm về hai phía đối với tâm O, có độ dài lần lượt là 6cm và 8cm (B thuộc cung nhỏ AC). Diện tích hình thang ABCD là .Câu 5:Biết đồ thị hàm số đi qua điểm , thế thì Câu 6:Cho hình vuông ABCD, M thuộc cạnh AB; N thuộc cạnh AD sao cho . CM và CN lần lượt cắt BD tại E và F. Số đường tròn đi qua điểm ( ) trong 8 điểm A, B, C, D, M, N, E, F là Câu 7:Cho tứ giác ABCD nội tiếp được đường tròn; AC cắt BD tại I. Nếu thì = .Câu 8:Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O), số đo bằng độ của các cung AB, BC, CD, DA lần lượt là . Khi đó = .Câu 9:Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O; R) và có AB // CD; AB = R; CD = R ; O ở ngoài tứ giác. Khi đó = .Câu 10:Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) và M thuộc (O), không trùng các đỉnh A, B, C. Gọi P, Q, R lần lượt là hình chiếu vuông góc của M xuống BC, CA, AB. Số tứ giác nội tiếp có trên hình vẽ là BÀI THI SỐ 1Chọn đáp án đúng:Câu 1:Hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại hai điểm A và B. Vẽ hai dây AC và BD của (O) sao cho hai dâynày lần lượt cắt (O’) tại C’ và D’. Khi đó:C’D’ // CDC’D’ cắt CDC’D’ // ABAB // CDCâu 2:Cho đường tròn (O) và dây AB. Gọi S là điểm chính giữa của cung nhỏ AB. Qua S vẽ hai dây cung SD và SC sao cho hai dây này lần lượt cắt AB tại H và E. Khẳng định nào sau đây là sai ?Tứ giác CDHE nội tiếpCâu 3:Gọi là hai nghiệm của phương trình: . Khi đó:Câu 4: và 3 là hai nghiệm của phương trình bậc hai:Câu 5:Điểm M có hoành độ dương thuộc đồ thị hàm số và cách đều hai trục tọa độ thì có tọa độ là:một đáp số khácCâu 6:Phương trình có tập nghiệm là:Câu 7:Cho tam giác có . Đường tròn (O) nội tiếp tam giác, tiếp xúc với AB, AC, BC theo thứ tự tại D, E, F. Số đo cung lớn DE bằng:Câu 8:Gọi là hai nghiệm của phương trình: . Khi đó:Câu 9:Phương trình có hai nghiệm dương khi và chỉ khi:Câu 10:Đường thẳng (d) song song với đường thẳng cắt Ox tại A, cắt Oy tại B với AB = 15. Khẳng định nào sau đây về đường thẳng (d) là sai ?có hệ số góc tạo với trục Ox một góc nhọncó tung độ gốc là 9 hoặc – 9có một trong ba khẳng định trên là saiBÀI THI SỐ 2Điền kết quả thích hợp vào chỗ ( ):Câu 1:Cho hình thang vuông ABCD, đường cao AB = 8cm, hai cạnh đáy AD = 2cm và BC = 8cm. Khi đó CD = cm.Câu 2:Hai dây cung song song AB và DC của đường tròn (O; 5cm) nằm về hai phía đối với tâm O, có độ dài lần lượt là 6cm và 8cm (B thuộc cung nhỏ AC). Diện tích hình thang ABCD là .Câu 3:Biết đồ thị hàm số đi qua điểm , thế thì Câu 4:Cho đường tròn (O; 15cm), dây BC = 24cm. Các tiếp tuyến của đường tròn tại B và C cắt nhau ở A. Dây BC cắt OA tại H. Khi đó OH = cm.Câu 5:Cho hàm số . Khi đó (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân)Câu 6:Cho hình vuông ABCD, M thuộc cạnh AB; N thuộc cạnh AD sao cho . CM và CN lần lượt cắt BD tại E và F. Số đường tròn đi qua điểm ( ) trong 8 điểm A, B, C, D, M, N, E, F là Câu 7:Cho hình vuông ABCD, M thuộc cạnh AB; N thuộc cạnh AD sao cho . CM và CN lần lượt cắt BD tại E và F. Biết , thế thì = .Câu 8:Cho hàm số . Tìm để hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại . Kết quả là Câu 9:Cho hàm số . Tìm để hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng 1. Kết quả là Câu 10:Cho tứ giác ABCD nội tiếp, AB cắt CD tại E. Nếu AB = BC = CD (AB > AD) và thì góc = BÀI THI SỐ 1Chọn đáp án đúng:Câu 1:Đường phân giác trong của góc A trong tam giác ABC cắt BC tại M. Vẽ tia Mx trên nửa mặt phẳng bờ BC chứa A sao cho và tia Mx cắt cạnh AC tại Q. Khẳng định nào sau đây là sai ?Tứ giác ABMQ nội tiếpMB = MQCâu 2:Phương trình nào sau đây không có hai nghiệm phân biệt ?, với Câu 3: và 3 là hai nghiệm của phương trình bậc hai:Câu 4:Gọi là hai nghiệm của phương trình: . Biết , thế thì: và và và và Câu 5:Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O), đường cao AH. Kẻ đường kính AE. Gọi K là giao điểm thứ hai của AH và (O). Tứ giác BCEK là:hình thang cânhình bình hànhhình chữ nhậthình vuôngCâu 6:Phương trình có tập nghiệm là:Câu 7:Cho tam giác có . Đường tròn (O) nội tiếp tam giác, tiếp xúc với AB, AC, BC theo thứ tự tại D, E, F. Số đo cung nhỏ EF bằng:Câu 8:Cho hai số dương và phương trình . Điều kiện của để phươngtrình có nghiệm kép là:Với mọi Câu 9:Cho nửa đường tròn đường kính AB, K là điểm chính giữa của cung AB. Vẽ bán kính OC sao cho . M là giao điểm của AC và OK. Kết quả so sánh MO và MC là:MO = MCMO > MCMO < MCMO = 2MCCâu 10:Phương trình có hai nghiệm dương khi và chỉ khi:BÀI THI SỐ 2Điền kết quả thích hợp vào chỗ ( ):Câu 1:Cho hình thang vuông ABCD, đường cao AB = 8cm, hai cạnh đáy AD = 2cm và BC = 8cm. Khi đó CD = cm.Câu 2:Cho hàm số . Tập các giá trị của để hàm số có giá trị bằng 12 là { } (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu “;”)Câu 3:Cho hàm số . Khi đó (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân)Câu 4:Biết đồ thị hàm số đi qua điểm , thế thì Câu 5:Biết đồ thị hàm số đi qua điểm , thế thì (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân)Câu 6:Cho hình vuông ABCD, M thuộc cạnh AB; N thuộc cạnh AD sao cho . CM và CN lần lượt cắt BD tại E và F. Số đường tròn đi qua điểm ( ) trong 8 điểm A, B, C, D, M, N, E, F là Câu 7:Cho hàm số . Tìm để hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng 1. Kết quả là Câu 8:Cho tứ giác ABCD nội tiếp được đường tròn; AC cắt BD tại I. Nếu thì = .Câu 9:Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O; R) và có AB // CD; AB = R; CD = R ; O ở ngoài tứ giác. Khi đó = .Câu 10:Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) và M thuộc (O), không trùng các đỉnh A, B, C. Gọi P, Q, R lần lượt là hình chiếu vuông góc của M xuống BC, CA, AB. Biết , thế thì = .BÀI THI SỐ 2Điền kết quả thích hợp vào chỗ ( ):Câu 1:Cho đường tròn (O; 15cm), dây BC = 24cm. Các tiếp tuyến của đường tròn tại B và C cắt nhau ở A. Dây BC cắt OA tại H. Khi đó OH = 9 cm.Câu 2:Biết đồ thị hàm số đi qua điểm , thế thì 2Câu 3:Biết đồ thị hàm số đi qua điểm , thế thì 0,5(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân)Câu 4:Hai dây cung song song AB và DC của đường tròn (O; 5cm) nằm về hai phía đối với tâm O, có độ dài lần lượt là 6cm và 8cm (B thuộc cung nhỏ AC). Diện tích hình thang ABCD là 49 .Câu 5:Cho đường tròn (O; 15cm), dây BC = 24cm. Các tiếp tuyến của đường tròn tại B và C cắt nhau ở A. Khi đó AB = 16 cm.Câu 6:Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O), số đo bằng độ của các cung AB, BC, CD, DA lần lượt là . Khi đó =33.Câu 7:Cho hàm số . Tìm để hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại . Kết quả là 6Câu 8:Cho hình vuông ABCD, M thuộc cạnh AB; N thuộc cạnh AD sao cho . CM và CN lần lượt cắt BD tại E và F. Biết , thế thì = 21.Câu 9:Cho hình vuông ABCD, M thuộc cạnh AB; N thuộc cạnh AD sao cho . CM và CN lần lượt cắt BD tại E và F. Số đường tròn đi qua điểm ( ) trong 8 điểm A, B, C, D, M, N, E, F là 4Câu 10:Hàm số đạt giá trị lớn nhất bằng 1 khi 0BÀI THI SỐ 1Chọn đáp án đúng:Câu 1:Cho hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc ngoài với nhau tại E. Qua E vẽ hai cát tuyến AEC và BED (A và B thuộc (O); C và D thuộc (O’)). Khi đó tứ giác ABCD là:hình bình hànhhình thanghình thang cânhình thang vuôngCâu 2:Hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại hai điểm A và B. Vẽ hai dây AC và BD của (O) sao cho hai dâynày lần lượt cắt (O’) tại C’ và D’. Khi đó:C’D’ // CDC’D’ cắt CDC’D’ // ABAB // CDCâu 3:Gọi là hai nghiệm của phương trình: . Khi đó:Câu 4:Gọi là hai nghiệm của phương trình: . Biết , thế thì: và và và và Câu 5: và là hai nghiệm của phương trình bậc hai:Câu 6:Cho hàm số . Phương trình đường thẳng cắt đồ thị hàm số tại các điểm có hoành độ và là:Câu 7:Gọi là hai nghiệm của phương trình: . Khi đó:Câu 8:Biết phương trình có một nghiệm bằng – 3 thì nghiệm kia bằng:6một số khácCâu 9:Nếu là nghiệm của phương trình và là hai nghiệm của phương trình , thì:Ba kết quả trên đều saiCâu 10:Đường thẳng (d) song song với đường thẳng cắt Ox tại A, cắt Oy tại B với AB = 15. Khẳng định nào sau đây về đường thẳng (d) là sai ?có hệ số góc tạo với trục Ox một góc nhọncó tung độ gốc là 9 hoặc – 9có một trong ba khẳng định trên là sai

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.