Các chi tiết máy nào sau đây là chi tiết máy có công dụng chung

Các câu sau đây về chi tiết thiết bị là đúng hay sai

Công việc trước Công việc tiếp theo


Bài 24: Bộ phận máy và Khái niệm lắp ráp

Bài 24.2 trang 46 Sách bài tập Công nghệ lớp 8: Các câu sau đây về chi tiết thiết bị là đúng hay sai (đánh dấu T cho dữ liệu đúng và S cho biểu thức sai)

1 Bộ phận máy có cấu trúc hoàn chỉnh và không thể tháo rời
2 Mỗi bộ phận của máy thực hiện chức năng riêng
3.Mỗi máy, máy được tạo ra bởi nhiều bộ phận của máy
4. Các bộ phận của máy không thể thay thế cho nhau
5. Một tập hợp các bộ phận với những công dụng cụ thể chỉ được sử dụng trong một loại máy nhất định

câu trả lời:

Câu trả lời:

1.Đ 2.Đ 3.Đ 4.S 5.Đ

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.