Bao cao chinh tri dai hoi dang bo tinh son

Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La

Công tác của các cá nhân tại hội nghị các cấp của tỉnh Sơn La được chuẩn bị chu đáo, áp dụng chặt chẽ nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, khách quan.

Xác định một trong những khâu quan trọng góp phần tạo nên thành công của hội nghị là công tác tuyển chọn cán bộ. Vì vậy, trên cơ sở bám sát các quy định của Trung ương, công tác tiếp dân trong hội nghị các cấp của tỉnh Sơn La đã được chuẩn bị chu đáo, tuân thủ đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, khách quan và một cách công khai. và minh bạch trên tinh thần không bỏ qua yếu tố chất lượng vì cơ cấu.

Phóng viên VOV phỏng vấn ông Lê Hồng Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sơn La về sự việc trên.

Bao cao chinh tri dai hoi dang bo tinh son

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Luo Honglong trao đổi với PV VOV
Tại đại hội đảng các cấp ở Sun La County.

PV: Huyện Tôn La đã tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ đề ra. Một trong những yếu tố làm nên thành công của các hội nghị là việc bầu, bầu lại các chủ tịch ủy ban với số lượng phiếu bầu lớn. Đảng bộ đã xây dựng đề án nguồn nhân lực như thế nào để đạt được những kết quả này?

Ông Lu Honglong: Đến ngày 4/8/2020, toàn bộ 595 Đảng bộ, chi bộ cơ sở và 17/17 Đảng bộ của Đảng bộ tỉnh Sun La đã tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong đó, 56 đảng bộ cơ sở thực hiện chủ trương bầu trực tiếp bí thư chi bộ dự đại hội. Kết quả, các đồng chí được giới thiệu bầu bí thư trực tiếp tại đại hội đều ứng cử đông đảo (hơn 90%), kết quả bầu trực tiếp đạt hơn 90%, không có trường hợp bí thư bị. được bầu trực tiếp. tiếp tục đến cuộc họp chung mà không được lựa chọn; Ở cấp huyện, Bí thư cấp ủy được bầu trực tiếp tại Đại hội đạt hơn 99% phiếu bầu. Còn đối với các đồng chí bí thư, phó bí thư và các chức danh chủ chốt trong chi bộ, cấp ủy là trưởng, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra từ chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đến các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc. bầu và tái cử vào Đảng bộ khu vực với số phiếu bầu lớn.

Theo tôi, trước hết, đây là kết quả của ý thức tự đào tạo, rèn luyện và chăm lo của người lao động; Sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của cấp ủy Đảng các cấp, quần chúng nhân dân, nhất là cán bộ cấp trên, sự tín nhiệm của đảng viên đối với cán bộ được giới thiệu ứng cử vào chức danh chủ nhiệm chính trị.

Ngoài ra, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Thường trực Tỉnh ủy Sun La đã tập trung chuẩn bị một bước về nhân sự cho nhiệm kỳ 2020-2025. Căn cứ Chỉ thị số 35- CT / TW của Bộ Chính trị trong Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII; – Hướng dẫn số 26 do Ban Tổ chức Trung ương ban hành. Tỉnh ủy ban hành văn bản về công tác của cá nhân; Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quy trình tổ chức nhân sự đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định. Đặc biệt, việc xây dựng đề án nhân sự dựa trên kết quả triển khai và thực hiện nghiêm túc, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ trong thực hiện quy trình nhân sự cấp ủy trước đại hội, tổ chức tốt việc xét duyệt đề án, xin ý kiến. của từng cá nhân tái cử nhất là những người lần đầu tham gia cấp ủy Theo phân cấp quản lý cán bộ.

Thời gian tới, Đảng bộ tiếp tục làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, đề cao trách nhiệm của chủ tịch nước cùng tập thể Đảng bộ lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các quyết định của Đại hội. Đảng các cấp.

Bao cao chinh tri dai hoi dang bo tinh son

Phương châm của quận là không coi nhẹ cơ cấu
Chất lượng của đội ngũ cán bộ trong học kỳ mới

PV: Được biết, khi thực hiện Đề án cá nhân tham gia cấp ủy, Huyện ủy Sun La rất chú trọng đến đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ phụ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số. Vậy cấp ủy triển khai như thế nào để các cá nhân tham gia cấp ủy vừa đảm bảo cơ cấu, vừa đảm bảo chất lượng theo yêu cầu?

Ông Lữ Hồng Long: Sơn La là tỉnh miền núi, biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 82% dân số toàn tỉnh. Hiện nay, số công chức là người dân tộc thiểu số làm việc trong hệ thống chính trị cấp vùng của Sơn La là hơn 22%; cấp quận 41%; Cấp thành phố hơn 85%.

Trong mỗi kỳ đại hội, dưới sự chỉ đạo của Trung ương, cấp ủy các cấp của tỉnh Sơn La đã cụ thể hóa, quan tâm thực hiện công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ dân tộc thiểu số, như giai đoạn 2015, số cán bộ dân tộc thiểu số dự kiến ​​đạt 50%; Ở những nơi tỷ lệ cấp ủy tỉnh đạt khoảng 53%, cấp ủy thành phố đạt 88,8% … về quy hoạch, tạo nguồn cán bộ nhân dân, quận nhìn chung đã bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ của quận. Bộ Dân tộc nói riêng đảm bảo tuân thủ các quy trình và thủ tục đã được thiết lập. Đa số cán bộ được bổ nhiệm chức danh phù hợp với kinh nghiệm đã nâng cao vai trò, trách nhiệm, năng lực công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng, củng cố hệ thống, chính sách của tỉnh ngày càng vững mạnh.

Chuẩn bị tốt công tác cá nhân đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, căn cứ quy định tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số tại Chỉ thị số 35-CT / Bộ Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương và Hướng dẫn số 26-HD / BTCTW do Ban Tổ chức Trung ương ban hành; Tỉnh ủy đã có chỉ đạo về công tác cán bộ, trong đó có hướng dẫn cấp ủy các cấp khi thực hiện công tác nhân sự đại hội, quan tâm và tăng tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số so với xu thế hiện nay. . kỳ hạn. Đồng thời, đặc biệt chú trọng đến chất lượng cấp ủy, thực hiện nghiêm túc các điều kiện, tiêu chuẩn, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.

Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, chuẩn bị tốt về công tác nhân sự, xây dựng đề án cá nhân tham gia cấp ủy đảm bảo đúng quy định của cấp ủy. Chính quyền, chủ trương của huyện và điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị; Nhân sự tham gia cấp ủy các cấp đảm bảo tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số nên 100% cán bộ được bầu vào cấp ủy đạt tiêu chuẩn theo quy định.

1663833675 362 bao cao chinh tri dai hoi dang bo tinh son

Sáng suốt lựa chọn người phù hợp để lãnh đạo cộng đồng phát triển hơn trong thời gian tới (Ảnh: Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Âm Triều lần thứ 21)

PV: Để củng cố những kết quả đạt được trong việc thực hiện đề án nhân sự đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp cơ sở trong khu vực, Tỉnh ủy CN chưa tích cực chuẩn bị đề án nhân sự đại hội Đảng bộ lần thứ XV như thế nào. Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 -2025 sẽ được tổ chức vào cuối tháng 9 này?

Đồng chí Lu Honglong: Hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, trên cơ sở bám sát các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy Sun La đã thành lập Tiểu ban nhân sự do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Tiểu ban. Chủ tịch tiểu ban. Tiểu ban đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đồng thời ban hành kế hoạch công khai công việc của các cá nhân trong cấp ủy khu vực.

Tiểu ban đã rà soát, hoàn thiện quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025; Chuẩn bị báo cáo tổng kết công tác nhân sự của đảng bộ khu vực nhiệm kỳ 2015-2020; Phương hướng cơ cấu nhân sự tỉnh ủy khóa XV trình ban thường vụ tỉnh ủy, ban chấp hành đảng bộ tỉnh nghiên cứu, phê duyệt … trên cơ sở đánh giá tiêu chuẩn chính trị trước khi đưa vào quy hoạch. và các khoản tài trợ. Đảng ủy khu vực đã ban hành chỉ thị đánh giá toàn diện về tiêu chuẩn chính trị của những cá nhân dự kiến ​​tái cử và những người lần đầu tham gia cấp ủy; Quan tâm, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ tỷ lệ, cơ cấu đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số; Tỷ lệ hoa hồng gia hạn theo quy định …

Để có thêm kênh thông tin về nhân sự, Thường trực Huyện ủy đã thành lập Tổ công tác tiếp công dân, xử lý đơn, tập trung hướng dẫn các ngành chức năng liên quan giải quyết dứt điểm các công việc nội bộ. Bộ có biểu hiện chia rẽ hoặc để xảy ra khiếu kiện phức tạp, kéo dài … Trong quá trình thực hiện, Tiểu ban Nhân sự, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên tham mưu, chỉ đạo cấp ủy. Trung ương Đảng về một số vướng mắc trong việc triển khai sử dụng cán bộ.

Sau khi báo cáo Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đến nay đã có 08 đề án nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Vùng lần thứ XV, được Đảng ủy Vùng thông qua. Để chuẩn bị một bước cho đội ngũ cán bộ toàn Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, Tỉnh ủy đã tích cực điều động cán bộ, luân chuyển, phân công, bố trí bám sát đề án cán bộ gắn với cấp ủy đã được phê duyệt. Làm việc và làm tốt công tác tư tưởng để nhân viên yên tâm công tác.

Tóm lại, khâu tạo tiền đề có ý nghĩa quan trọng và góp phần tạo nên thành công của hội nghị chính là công tác nhân sự. Vì vậy, trên cơ sở bám sát các quy định của Trung ương, có thể khẳng định công tác cán bộ đã được Tỉnh ủy chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, thực hiện đúng nguyên tắc, cơ cấu, số lượng. và các tiêu chuẩn. và các điều khoản và thủ tục nhân sự như được quy định; Bảo đảm thực hiện nghiêm túc, đồng thời, dân chủ, khách quan, vô tư, công khai, minh bạch; Tăng cường trí tuệ, trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu cấp ủy, cán bộ, đảng viên; Thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền theo tinh thần Quy định số 205-QĐ / TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, Đảng ủy Vùng cũng lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Vùng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin tưởng rằng Đại hội Đảng bộ Vùng lần thứ XV sẽ lựa chọn được những cán bộ thực sự tiêu biểu về tư tưởng, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, tiêu biểu cho các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, sự quản lý của chính quyền các cấp.

PV: Xin chân thành cảm ơn.

Theo dõi VOV.VN

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.